Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Adquisicions intracomunitàries de béns realitzades per empresaris i professionals

Requisits que han de donar-se perquè es produeixi aquest fet imposable:

 1. Ha de produir-se l'obtenció del poder de disposició a títol onerós sobre béns mobles corporals.

 2. Els béns han de ser transportats des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'impost pel transmitent, l'adquirent o un transportista que actuï en nom i per compte de qualsevol d'ells. Si no hagués transport des d'un altre Estat membre es donaria a l'operació el tractament d'entrega interior en l'Estat en què es produeixi.

 3. El transmitent ha de ser empresari o professional.

 4. L'adquirent ha de ser empresari o professional o persona jurídica que no actuï com a tal.

Exemples:

 • Un comerciant detallista realitza per telèfon una comanda a un empresari francès. Posteriorment l'empresari francès transporta les mercaderies en la seva furgoneta al territori d'aplicació de l'impost i l'entrega.

  El comerciant detallista efectua una adquisició intracomunitària de béns subjecte a l'IVA a Espanya en complir-se tots els requisits: existeix una adquisició, un transport de les mercaderies des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'IVA espanyol, el transmitent és empresari o professional i l'adquirent és també empresari o professional (encara que tributi en el règim especial del recàrrec d'equivalència), les adquisicions intracomunitàries que realitzi en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol estan subjectes a aquest tribut.

 • Un empresari espanyol entrega mercaderies a un empresari establert a Holanda que sense haver-les tret del territori espanyol les ven a una altra empresa espanyola.

  Es produeixen dues entregues de béns:

  La primera, és la venda de productes a l'empresa holandesa: en aquest cas no hi ha operació intracomunitària, ja que les mercaderies no surten del territori espanyol, per tant, ha de repercutir-se l'IVA. La segona, és la venda a Espanya per l'empresa holandesa, en aquest cas, també es tracta d'una operació interior subjecta a l'IVA ja que no hi ha transport fora d'Espanya.

Des de l'1 de març de 2020, s'inclou en el concepte d'adquisició intracomunitària de béns l'obtenció del poder de disposició sobre béns mobles corporals en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna.