Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Vendes a distància de béns importats amb intervenció d'una interfície electrònica

Quan un empresari o professional faciliti a través d'una interfície electrònica la venda a distància de béns importats valor del qual no excedeixi 150 euros s'entendrà que ha rebut i entregat els béns.

A aquests efectes, el transport dels béns es vincularà a l'entrega efectuada per l'empresari o professional titular de la interfície electrònica.

En aquests supòsits existeixen dues entregues de béns:

  1. L'entrega del proveïdor a l'empresari o professional titular de la interfície electrònica que es localitzarà fora de la Comunitat i que per tant no estarà subjecta a l'IVA.

  2. L'entrega efectuada per l'empresari o professional titular de la interfície electrònica a la que seran aplicables les regles establertes per a la localització de les vendes a distància de béns importats.