Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Que l'IVA hagi estat suportat en adquisicions de béns o serveis utilitzats en l'activitat empresarial o professional

La Llei reguladora de l'IVA estableix que no podran ser objecte de deducció, en cap mesura ni quantia, les quotes suportades o satisfetes per les adquisicions o importacions de béns o serveis efectuades sense la intenció d'utilitzar-les en la realització d'activitats empresarials o professionals, encara que ulteriorment aquests béns o serveis s'afectin totalment o parcialment a les esmentades activitats.

En aquest apartat s'ha de distingir segons es tracti o no, de béns d'inversió (consulteu el concepte de béns d'inversió més endavant en aquest capítol):

 1. Si es tracta de béns que no són d'inversió o de serveis.

  Per poder deduir les quotes suportades, els béns o serveis han d'utilitzar-se directa i exclusivament en l'activitat empresarial o professional.

  No s'entenen afectes directe i exclusivament a l'activitat, entre altres:

  • Béns utilitzats alternativa o simultàniament en l'activitat empresarial o professional i en unes altres activitats.

  • Béns o drets que no figurin en la comptabilitat o registres oficials de l'activitat.

  • Béns i drets que no s'integrin en el patrimoni empresarial o professional.

  Exemple:

  Si s'utilitza simultàniament un equip informàtic que va costar 1.000 euros o el telèfon per a una activitat empresarial i per a fins privats, no es pot deduir les quotes suportades en cap mesura.

 2. Si es tracta de quotes suportades en l'adquisició, importació, arrendament o cessió d'ús de béns d'inversió que s'usin en tot o en part en l'activitat empresarial o professional, o si es tracta dels següents béns o serveis directament relacionats amb els béns d'inversió:

  • Accessoris i peces de recanvi.

  • Combustibles, carburants, lubrificants i productes energètics necessaris per al seu funcionament.

  • Serveis d'aparcament i utilització de vies de peatge.

  • Rehabilitació, renovació i reparació dels béns d'inversió.

  • Subministraments i altres despeses corrents d'immobles. (Resolució del TEAC de 19 de juliol de 2023 - RG 00/06654/2022)

  En aquest punt 2, cal tenir en compte les següents regles:

  1. No són deduïbles en cap mesura les quotes suportades en:

   • Béns o drets que no figurin en la comptabilitat o registres oficials de l'activitat.

   • Béns i drets que no s'integrin en el patrimoni empresarial o professional.

  2. Són deduïbles parcialment les quotes suportades en béns utilitzats, alternativa o simultàniament, en l'activitat empresarial o professional i en unes altres activitats.

   Perquè sigui aplicable aquest punt 2 és necessari provar l'afectació, com a mínim parcial, a l'activitat i una vegada provada l'afectació entraran en joc les presumpcions o la justificació del grau d'afectació.

  Finalment, en aquest punt 2, hem de distingir al seu torn dos supòsits:

  1. Vehicles automòbils de turisme i els seus remolcs, ciclomotors i motocicletes:

   • Es presumeixen en general afectats al 50 per cent al desenvolupament de l'activitat.

   • Existeix una presumpció d'afectació al 100 per cent per a determinats béns: vehicles mixtos utilitzats en el transport de mercaderies, els utilitzats en el transport de viatgers, en la prestació de serveis d'ensenyament de conductors o pilots, en proves, assajos, demostracions o promoció de vendes pels seus fabricants, en els desplaçaments professionals dels representants o agents comercials i en serveis de vigilància.

   Exemple:

   Per poder deduir la quota suportada en l'adquisició d'un vehicle de turisme utilitzat en fins particulars i en l'activitat empresarial, és necessari provar l'afectació, com a mínim parcial, a l'activitat i, una vegada provada (per a la qual cosa pot utilitzar-se qualsevol mitjà de prova admès en dret), s'aplicarà la deducció del 50 per cent de la quota suportada, llevat que es pretengués un grau d'utilització superior, cas en què haurà de provar-se per l'interessat, o un inferior, que haurà de ser provat per l'Administració.

  2. Resta de béns d'inversió: les quotes suportades seran deduïbles en la mesura en què utilitzin en el desenvolupament de l'activitat.

   Exemple:

   En cas d'un immoble que es destina a habitatge i a despatx professional, la quota suportada serà deduïble en la part afectada a l'activitat professional, essent un criteri raonable la deducció en proporció als metres quadrats destinats a l'activitat respecte del total de metres de l'immoble. La quota suportada en els subministraments serà deduïble en la part en què l'immoble estigui afecta a l'activitat professional.

Aquestes deduccions han de regularitzar-se quan s'acrediti un grau d'utilització diferent en l'activitat  d'acord amb el procediment de regularització de deduccions per béns d'inversió.

El grau d'utilització en l'activitat ha d'acreditar-se pel subjecte passiu per qualsevol mitjà de prova admès en dret, sense que sigui mitjà de prova suficient l'autoliquidació ni la comptabilització o inclusió dels béns en els registres oficials de l'activitat.