Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

5. Exempcions en relació amb les forces armades

Amb efectes des de l'1 de juliol de 2022, per tal de transposar  la Directiva (UE) 2019/2235 del Consell, de 16 de desembre de 2019, es declaren exemptes  les entregues, serveis, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns quan els adquirents siguin les forces armades de qualsevol Estat membre diferent d'Espanya,  sempre que aquestes forces estiguin afectades a un esforç de defensa realitzat per dur a terme una activitat de la Unió en l'àmbit de la política comuna de seguretat i defensa i els béns o serveis es destinin:

  • Per al seu ús o del personal civil al seu servei.

  • Per al subministrament dels menjadors o cantines.

Les exempcions anteriors han estat objecte de desenvolupament pel Reglament pel qual es desenvolupen les exempcions fiscals relatives a les Forces Armades dels Estats membres de la Unió Europea afectades a un esforç de defensa en l'àmbit de la política comuna de seguretat i defensa i s'estableix el procediment per a la seva aplicació, aprovat pel Reial decret 443/2023, de 13 de juny.

L'article 5 de l'esmentat Reglament regula el procediment per a l'efectiva aplicació de les exempcions anteriors, establint un procediment d'exempció prèvia i un procediment d'exempció mitjançant devolució amb prèvia solicitud de l'interessat mitjançant la presentació del model 381.