Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Qüestions més freqüents plantejades en aquest capítol

1. Té obligació de facturar un agricultor que està en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca?

Amb caràcter general, no. Els agricultors no han d'expedir documents de facturació, només han de signar els rebuts que expedeixi el destinatari de les seves operacions. No obstant això, s'haurà d'expedir factura en qualsevol cas en les entregues d'immobles.

2. Una empresa fabrica dos productes diferents pot utilitzar una numeració correlativa i una sèrie per a cada producte?

Sí, l'empresa pot establir sèries diferents de factures, especialment però no exclusivament, quan existeixen diversos centres de facturació.

3. Estan autoritzats a expedir factures simplificades els restaurants, amb caràcter general?

Poden donar-se dues situacions:

  • Si tributen pel règim simplificat a l'IVA estan exonerats de l'obligació de facturar, llevat de per les transmissions d'actius fixos.

  • En un altre cas, els restaurants poden expedir factures simplificades (amb el contingut de l'article 7.1 del Reglament de facturació), sense necessitat de sol·licitar autorització prèvia, quan el seu import no superi els 3.000 euros, IVA inclòs.

No obstant això, quan el destinatari sigui empresari o professional o quan l'exigeixi per a l'exercici d'un dret de naturalesa tributària, la factura simplificada haurà d'incloure addicionalment, les dades a què es refereix l'article 7.2 del Reglament de facturació.

4. Durant quant temps ha de conservar-se la factura de compra d'un edifici?

  1. Si es comença a utilitzar el mateix any de l'adquisició, ha de conservar-se durant 14 anys: l'any de compra, els 9 anys següents per ser el període de regularització i els 4 següents.

  2. Si es comença a utilitzar en anys posteriors a l'adquisició, ha de tenir-se en compte que el període de regularització comença l'any d'utilització i que han d'incrementar-se els anys en què han de conservar-se les factures.

5. En el Llibre Registre de factures rebudes ha d'anotar-se cada factura separadament?

No, pot fer-se un assentament resum de les factures rebudes en la mateixa data, sempre que procedeixin d'un únic proveïdor, l'import de cada factura no superi 500 euros, IVA exclòs, i que l'import conjunt no excedeixi 6.000 euros, IVA no inclòs.

6. Un subjecte passiu que quedi obligat al SII en el curs de l'exercici de 2023 quins registres de facturació ha d'enviar a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària?

Haurà de remetre la totalitat dels registres de facturació de les operacions realitzades des de l'inici de l'exercici 2023, tenint en compte que el termini de remissió de la informació anterior a la inclusió en el SII, serà des de la data de la inclusió fins al final de l'exercici.

7. Quins subjectes passius han de portar els Llibres registre de l'IVA a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària?

Aquest sistema de gestió dels Llibres registre, conegut com Subministrament Immediat d'Informació, és obligatori per als subjectes passius que tinguin període de liquidació de l'IVA mensual:

  • Inscrits al REDEME (Registre de Devolució Mensual de l'IVA)

  • Grans Empreses a l'efecte de l'IVA (subjectes passius amb un volum d'operacions a l'efecte de l'IVA l'any natural immediatament anterior superior a 6.010.121,04 €)

  • Grups d'IVA

Amb caràcter voluntari podran també portar els Llibres registre a través de la Seu electrònica aquells subjectes passius que, no estant obligats, decideixin acollir-se al mateix. Per fer-ho, podran exercir aquesta opció el mes de novembre anterior a l'inici de l'any natural en el que hagi de ser efectiu o a l'hora de presentar la declaració de començament de l'activitat, sent efectiu l'any natural en curs.

8. Un subjecte passiu d'IVA operacions de les quals estiguin exclusivament exemptes d'acord amb el que disposa l'article 20 de la Llei de l'impost i teniu un volum d'operacions a l'efecte de l'IVA l'any natural immediatament anterior superior a 6.010.121,04 € ha de portar els seus llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària?

Sí, està obligat a portar els seus llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària. (Consulta de la Direcció General de Tributs V1588-17).

Si bé, no serà necessària la gestió del llibre registre de factures expedides quan no tingui l'obligació d'expedir factura per totes les seves operacions, de conformitat amb el que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, sí que tenen l'obligació de portar el llibre registre de factures rebudes, amb caràcter general, amb independència que l'activitat realitzada es trobi totalment exempta de l'Impost i sense dret a la deducció de les quotes suportades en l'adquisició de béns i serveis per a aquesta activitat.