Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Factures de rectificació

1. Supòsits de rectificació

S'haurà d'expedir una factura rectificativa en els casos en què la factura original no compleixi algun dels requisits establerts com a obligatoris en els articles 6 o 7 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. També serà obligatòria l'expedició d'una factura rectificativa en els casos en què les quotes repercutides s'haguessin determinat incorrectament o s'haguessin produït les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable.

El Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària pot autoritzar altres procediments de rectificació de factures, amb prèvia solicitud dels interessats, quan quedi justificat per les pràctiques comercials o administratives del sector d'activitat de què es tracti.

No tenen la consideració de factures rectificatives les que s'expedeixin en substitució de factures simplificades expedides amb anterioritat, sempre que les mateixes complissin els requisits reglamentaris.

L'expedició de la factura rectificativa s'efectuarà tan aviat com l'obligat a expedir-les tingui constància de les circumstàncies que obliguen a la seva expedició, sempre que no haguessin transcorregut quatre anys a partir del moment en què es va meritar l'impost o, si escau, de la data en què s'hagin produït les circumstàncies regulades en l'article 80 de la Llei de l'impost (modificació de la base imposable de l'impost).

Les factures rectificatives hauran de remetre's abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagués expedit la factura.

2. Requisits generals de les factures de rectificació

La rectificació es realitzarà mitjançant l'expedició d'una nova factura en la que es faran constar les dades identificatives de la factura rectificada.

Es podrà efectuar la rectificació de diverses factures en un únic document de rectificació, sempre que s'identifiquin totes les factures rectificades.

Aquesta factura rectificativa haurà de complir els requisits que s'estableixen com a obligatoris amb caràcter general.

Quan el que s'expedeixi sigui una factura rectificativa, la base imposable i la quota es poden consignar bé indicant directament l'import de la rectificació, sigueu el resultat positiu o negatiu, o bé tal com quedin després de la rectificació efectuada, essent obligatori en aquest últim cas assenyalar l'import de la rectificació.

En totes les factures rectificatives es farà constar la seva condició de document rectificatiu i la identificació de les factures rectificades.

No obstant això, hi ha dues excepcions a aquests requisits:

  1. Quan la modificació de la base imposable sigui conseqüència de la devolució de mercaderies o d'envasos i embalatges i per l'operació en la que es van entregar s'hagués expedida factura o factura simplificada, no serà necessària l'expedició d'una factura o factura simplificada rectificativa, sinó que es podrà practicar la rectificació en la factura que s'expedeixi per una operació posterior que tingui el mateix destinatari, sempre que el tipus impositiu aplicable a totes les operacions sigui el mateix, independentment del fet que el resultat sigui positiu o negatiu.

  2. Quan la modificació de la base imposable tingui el seu origen en la concessió de descomptes o bonificacions per volum d'operacions, així com en els altres casos en què s'autoritzin pel Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, no serà necessària l'especificació de les factures rectificades, i bastarà la simple determinació del període a què es refereixin.