Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligacions en matèria de facturació

La correcta aplicació de l'IVA exigeix la correcta aplicació de les normes de facturació, de la qual importància es manifesta en un doble vessant:

  • En l'àmbit de la repercussió de l'Impost, llevat de supòsits específics.

  • Quant a la deducció de l'IVA suportat o satisfet, doncs el destinatari de l'operació ha d'estar en possessió d'una factura per poder deduir les quotes de l'IVA.

L'obligació de facturar dels empresaris i professionals es recull en l'article 29.2.e) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en l'article 164, apartat un, número 3r de la Llei de l'IVA i en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre (BOE d'1 de desembre).

Aquest capítol se centra en les obligacions existents en el règim general, ja que en els capítols 6 i 7 es detallen les especialitats en matèria de facturació que són d'aplicació en els règims especials. Tampoc és objecte d'aquest manual la facturació telemàtica regulada en els articles 9 i 10 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació i en l'Ordre EHA/962/2007, de 10 d'abril, per la qual es desenvolupen determinades disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures.

  1. Obligació de facturar
  2. Factures expedides per tercers
  3. Contingut general de les factures ordinàries
  4. Factures simplificades
  5. Terminis d'expedició i enviament de les factures
  6. Obligació de conservar les factures
  7. Documents de facturació com a justificants de deduccions
  8. Factures de rectificació