Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligació de facturar

Els empresaris i professionals estan obligats a expedir factura i còpia d'aquesta per les entregues de béns i prestacions de serveis que realitzin en el desenvolupament de la seva activitat i a conservar còpia de la mateixa. També han d'expedir factures en els supòsits de pagaments anticipats, excepte en les entregues intracomunitàries de béns exempts.

Així mateix, unes altres persones i entitats que no tinguin la condició d'empresaris o professionals estan obligades a expedir i conservar factures o altres justificants de les operacions que realitzin.

1. Supòsits d'expedició obligatòria de factura

Sempre i en qualsevol cas, els empresaris i professionals estan obligats a expedir una factura en els supòsits següents:

 • Quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal.

 • Quan el destinatari de l'operació així l'exigeixi per a l'exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària.

 • Exportacions de béns exemptes de l'IVA (llevat de les realitzades en les botigues lliures d'impostos).

 • Entregues intracomunitàries de béns exempts de l'IVA.

 • Quan el destinatari sigui una Administració pública o una persona jurídica que no actuï com empresari o professional.

 • Entregues de béns objecte d'instal·lació o muntatge abans de la seva posada a disposició.

 • Vendes a distància quan s'entenguin realitzades en el territori d'aplicació de l'impost.

2. Excepcions a l'obligació de facturar

No existeix obligació d'expedir factura, llevat que sigui un supòsit dels indicats com a obligatoris en l'apartat anterior, en les següents operacions:

 • Les operacions exemptes de l'IVA en virtut del que estableix l'article 20 de la Llei de l'IVA. No obstant això, l'expedició de factura serà obligatòria en les operacions exemptes de l'article 20.U.2n, 3r, 4t, 5è, 15è, 20è, 22è, 24è, 25è i 28è de la Llei de l'IVA.

 • Les realitzades pels subjectes passius en el desenvolupament d'activitats a les que sigui d'aplicació el règim especial del recàrrec d'equivalència. No obstant això, haurà d'expedir-se factura en qualsevol cas per les entregues d'immobles subjectes i no exemptes de l'Impost.

 • Les realitzades per empresaris o professionals en el desenvolupament d'activitats per les quals es trobin acollits al règim simplificat de l'IVA, llevat que la determinació de les quotes s'efectuï en atenció al volum d'ingressos. No obstant això, haurà d'expedir-se factura en qualsevol cas per les transmissions d'actius fixos.

 • Aquelles operacions que, amb referència a sectors empresarials o professionals o a empreses determinades, autoritzeu el Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per tal d'evitar pertorbacions en el desenvolupament de les activitats econòmiques dels empresaris o professionals.

No existeix tampoc obligació d'expedir factura quan es tracti de les prestacions de serveis definides en l'article 20.Un 16è i 18è, apartats a) a n) de la Llei de l'IVA, llevat que:

 • S'entenguin realitzades en el TAI o en un altre Estat membre i estiguin subjectes i no exemptes al mateix.

 • S'entenguin realitzades en el TAI, les Canarias, Ceuta o Melilla, estiguin subjectes i exemptes al mateix i siguin realitzades per empresaris o professionals diferents de les entitats asseguradores, societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva, entitats gestores de fons de pensions, fons de titulització i les seves societats gestores, entitats de crèdit, a través de la seu de la seva activitat econòmica o establiment permanent situada en l'esmentat territori.

 • El Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària eximeixi a uns altres empresaris o professionals de l'obligació d'expedir factura, amb prèvia solicitud dels interessats, quan quedi justificat per les pràctiques comercials o administratives del sector d'activitat de què es tracti o per les condicions tècniques d'expedició d'aquestes factures.

No existeix obligació d'expedir una «autofactura» en el cas d'adquisicions intracomunitàries ni tampoc en les operacions en les que es produeixi la inversió del subjecte passiu. No obstant això, tindrà la consideració de document justificatiu de la deducció la factura original o el justificant comptable, expedits per qui realitza l'entrega que dona lloc a l'adquisició intracomunitària o la prestació de serveis o l'entrega de béns que origina la inversió del subjecte passiu, sempre que aquesta adquisició de béns o de serveis es reculli en la corresponent autoliquidació.

3. Possibilitat d'expedir documents de facturació mensuals. Factures recapitulativas

Podran incloure's en una sola factura les operacions realitzades en diferents dates per a un mateix destinatari sempre que s'hagin efectuat dins un mateix mes natural.

Les operacions s'entendran realitzades en la data en què s'hagi produït la meritació de l'impost.