Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Contingut general de les factures ordinàries

Qualsevol factura i les seves còpies han de contenir, com a mínim, les següents dades o requisits:

 1. Número i, si s'escau, sèrie. La numeració serà correlativa dins cada sèrie. Poden establir-se sèries diferents quan existeixin raons que el justifiquin i, en especial, si existeixen diversos establiments o es realitzan operacions de diferent naturalesa.

  No obstant això, serà obligatòria l'expedició de factures utilitzant sèries específiques en el cas de les factures següents:

  • Les expedides pels destinataris o per tercers, per a cadascun dels quals haurà d'existir una sèrie diferent.

  • Quan s' expedeixin factures i factures simplificades per documentar operacions efectuades en un mateix any natural.

  • Les rectificatives.

  • Les expedides per l'adjudicatari com a conseqüència de procediments administratius i judicials d'execució forçosa.

  • Les que s'expedeixin per documentar l'entrega de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals; així com plata, platí i paladio, en brut, en pols o semillaurat, quan les mateixes donin lloc a la inversió del subjecte passiu.

  • Les factures expedides per agències de viatges que actuïn com mediadores en nom i per compte aliè en les operacions a què es refereix la Disposició addicional quarta del Reglament de facturació.

  • Les expedides per documentar les operacions intragrup que es realitzan entre entitats que optin pel nivell avançat del Règim especial del grup d'entitats.

 2. Data de la seva expedició.

 3. Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de l'obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions.

 4. Número d'identificació fiscal atribuït per l'Administració espanyola o, si escau, per la d'un altre Estat membre de la Comunitat Europea, amb què ha realitzat l'operació l'obligat a expedir la factura.

  Així mateix, serà obligatòria la consignació del número d'identificació fiscal del destinatari en els següents casos:

  • Que es tracti d'una entrega de béns destinats a un altre Estat membre exempta conforme a l'article 25 de la Llei de l'impost.

  • Que es tracti d'una operació destinatari del qual sigui el subjecte passiu de l'impost corresponent a aquella.

  • Que es tracti d'operacions realitzades en el territori d'aplicació de l'impost i l'empresari o professional obligat a l'expedició de la factura hagi de considerar-se establert en aquest territori.

 5. Domicili fiscal de l'expedidor i del destinatari. Quan el destinatari de les operacions sigui una persona física que no actuï com empresari o professional, no serà obligatòria la consignació del seu domicili.

 6. Descripció de les operacions consignant-se totes les dades necessàries per a la determinació de la base imposable de l'impost i el seu import, incloent el preu unitari sense impost d'aquestes operacions, així com qualsevol descompte o rebaixa que no estigui inclòs en aquest preu unitari.

 7. El tipus impositiu o tipus impositius, si escau, aplicats a les operacions.

 8. La quota tributària que, si escau, es repercuteixi, que haurà de consignar-se per separat.

 9. La data de l'operació que es documenta o en la que, si escau, s'hagi rebut el pagament anticipat, si és diferent de la d'expedició de la factura.

  No és requisit indispensable la signatura de l'expedidor.

 10. Si l'operació està exempta de l'Impost, referència a les disposicions de la Directiva 2006/112/CE, de la LIVA o indicació que l'operació està exempta.

 11. En el cas de facturació per l'adquirent o el destinatari, la menció «facturació pel destinatari».

 12. En cas que el subjecte passiu sigui l'adquirent o el destinatari de l'operació, la menció «inversió del subjecte passiu».

 13. En el cas d'aplicació del règim especial de les agències de viatge, la menció «règim especial de les agències de viatge».

 14. En el cas d'aplicació del REBU, la menció «règim especial dels béns usats», «règim especial dels objectes d'art »o «règim especial de les antiguitats i objectes de col·lecció».

 15. En les factures expedides per entregues de mitjans de transport nous exemptes de l'IVA per destinar-se a un altre Estat membre, han de fer-se constar les característiques dels mitjans de transport, la data de la seva primera entrada en servei i les distàncies recorregudes o hores de navegació realitzades.

 16. En el cas d'aplicació del règim especial del criteri de caixa la menció «règim especial del criteri de caixa».