Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Factures simplificades

A. Factures simplificades

 1. L'obligació de facturació pot ser complerta mitjançant l'expedició de factura simplificada i còpia d'aquesta en els supòsits següents:

  1. Quan l'import no excedeixi 400 euros, IVA inclòs.

  2. Quan hagi d'expedir-se una factura rectificativa.

 2. En les següents operacions, quan el seu import no excedeixi 3.000 euros, IVA inclòs:

  1. Vendes al detall. Es consideren vendes al detall les entregues de béns mobles corporals o semovents en les que el destinatari de l'operació no actuï com empresari o professional, sinó com consumidor final d'aquells. No es reputaran vendes al detall les que tinguin per objecte béns que per les seves característiques objectives, envasament, presentació o estat de conservació siguin principalment d'utilització empresarial o professional.

  2. Vendes o serveis en ambulància.

  3. Vendes o serveis a domicili del consumidor.

  4. Transport de persones i els seus equipatges.

  5. Serveis d'hostaleria i restauració prestats per restaurants, bars i establiments similars, així com el subministrament de menjars i begudes per consumir a l'acte.

  6. Sales de ball i discoteques.

  7. Serveis telefònics prestats mitjançant cabines o targetes magnètiques o electròniques recarregables que no permetin identificar el portador.

  8. Serveis de perruqueria i instituts de bellesa.

  9. Utilització d'instal·lacions esportives.

  10. Revelatge de fotografies i serveis prestats per estudis fotogràfics.

  11. Aparcament i estacionament de vehicles.

  12. Lloguer de pel·lícules.

  13. Serveis de tintoreria i bugaderia.

  14. Utilització d'autopistes de peatge.

  15. Aquelles que autoritzi el Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Les factures simplificades han de contenir com a mínim les següents dades:

 • Número i, si s'escau, sèrie. La numeració serà correlativa.

 • Data d'expedició.

 • Data en què s'hagin efectuat les operacions o s'hagi rebut el pagament anticipat, sempre que sigui diferent de la d'expedició de la factura.

 • Número d'identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o denominació social de l'obligat a la seva expedició.

 • La identificació del tipus de béns entregats o de serveis prestats.

 • Tipus impositiu aplicat i, opcionalment també l'expressió «IVA inclòs».

 • Contraprestació total.

 • En el cas de factures rectificatives, la referència expressa i inequívoca de la factura rectificada i de les especificacions que es modifiquen.

 • Les mencions recollides en les factures ordinàries relatives a l'aplicació de règims especials i a determinades operacions (exemptes, amb inversió del subjecte passiu, etc.).

B. Documents expedits pel destinatari

Els qui realitzin adquisicions de béns o serveis a les persones o entitats acollides al règim especial d'agricultura, ramaderia i pesca a l'IVA, hauran d'expedir un rebut signat pel subjecte passiu acollit a aquest règim especial.