Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Terminis d'expedició i enviament de les factures

El següent quadre permet observar els diferents terminis d'expedició i enviament de les factures, en funció de la condició del destinatari o de la naturalesa de les operacions:

Condició destinatari/
Naturalesa operació
Termini d'expedicióTermini d'enviament
Destinatari no empresari ni professional En realitzar l'operació En el moment de la seva expedició
Destinatari empresari o professional Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagi produït la meritació de l'impost corresponent a l'esmentada operació Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagi produït la meritació de l'impost corresponent a l'esmentada operació
Factures recapitulativas destinades a no empresaris ni professionals L'últim dia del mes natural en el que s'hagin efectuat les operacions que es documenten En el moment de la seva expedició
Factures recapitulativas destinades a empresaris o professionals Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagi produït la meritació de l'impost corresponent a l'esmentada operació Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagi produït la meritació de l'impost corresponent a l'esmentada operació
Factures d'entregues intracomunitàries de béns exempts Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'iniciï l'expedició o el transport dels béns amb destinació a l'adquirent Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'iniciï l'expedició o el transport dels béns amb destinació a l'adquirent
Factures rectificatives Tan aviat com l'obligat a expedir-la tingui constància de les circumstàncies que obliguen a la seva expedició Abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'hagués expedit la factura

A aquests efectes, les operacions s'entenen realitzades quan es produeixi la meritació de l'IVA.

En el cas de les operacions en règim especial del criteri de caixa, aquestes s'entendran realitzades a aquests efectes, en el moment en què s'hagués produït la meritació de l'IVA si no els hagués sigut d'aplicació aquest règim especial. Per tant, el termini per a l'expedició de les factures corresponents a aquestes operacions es regeix pels terminis generals.