Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

E) Operacions no subjectes

No estaran subjectes a l'impost:

 1. Les transmissions d'un conjunt d'elements corporals, o incorporals que formin part del patrimoni empresarial o professional en els casos següents:

  1. Quan es compleixin les següents condicions:

   • Els elements transmesos constitueixin una unitat econòmica autònoma en el transmitent capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans.

   • L'adquirent ha d'acreditar la intenció de mantenir l'afectació dels elements adquirits al desenvolupament d'una activitat empresarial o professional, ja sigui igual o diferent de l'activitat desenvolupada pel transmitent.

   Exemple:

   La transmissió del patrimoni empresarial en bloc, excepte una nau industrial que es té com inversió, està no subjecta a l'impost per constituir una unitat econòmica autònoma en el transmitent.

  2. Queden excloses de la no-subjecció les següents transmissions:

   • Les meres cessions de béns o de drets.

   • Les que tinguin per objecte la mera cessió de béns, realitzades per arrendadors i per empresaris o professionals que exclusivament tinguin aquesta condició d'acord amb l'article 5.U.c) de la LIVA.

   • Les realitzades per aquells que tinguin la condició d'empresaris o professionals exclusivament per la realització ocasional de les operacions a què es refereix l'article 5.U.d) de la LIVA (promotors ocasionals).

   Els adquirents dels béns se subrogaran, respecte d'aquests béns, en la posició del transmitent en relació amb l'exempció d'entregues immobiliàries i règim de deduccions.

   Si els béns o drets transmesos es desafecten posteriorment de l'activitat que determina la no-subjecció, la desafectació quedarà subjecta a l'impost.

   A aquests efectes, s'entendrà per «mera cessió de béns o drets »:

   La transmissió d'aquests quan no s'acompanyi d'una estructura organitzativa de factors de producció materials i humans, o d'un d'ells, que permeti considerar a la mateixa constitutiva d'una unitat econòmica autònoma.

 2. Les entregues gratuïtes de mostres de mercaderies sense valor comercial estimable i les prestacions de serveis de demostració gratuïtes amb finalitats de promoció.

  A aquests efectes és indiferent que es tracti d'entregues a particulars o a uns altres empresaris o professionals.

 3. Les entregues sense contraprestació d'impresos o objectes de caràcter publicitari.

  Cal que figuri de manera clara el nom de l'empresari o professional al que la publicitat es refereix. Els impresos publicitaris no tenen límit quantitatiu, però les entregues d'objectes publicitaris a un mateix clienta no han de tenir un cost superior a 200 euros durant l'any natural, llevat que sigui per a redistribució gratuïta.

 4. Els serveis prestats per persones físiques en règim de dependència laboral o administrativa. S'inclouen aquí els serveis prestats en règim de dependència derivat de relacions laborals de caràcter ordinari o especial.

 5. Els serveis oferts a les cooperatives pels seus socis de treball.

 6. Els autoconsums de béns i serveis si no es va atribuir el dret a deduir totalment o parcialment l'IVA suportat en l'adquisició dels mateixos.

 7. Les entregues de béns i prestacions de serveis realitzades directament per les Administracions Públiques, així com les entitats a les que es refereixen els apartats C) i D) del número 8 de l'article 7 de la LIVA, sense contraprestació o mitjançant contraprestació de naturalesa tributària, sempre que no es tracti de determinades operacions recollides en la Llei que estan subjectes a l'Impost en qualsevol cas, com ocorre amb les telecomunicacions, transports, explotació de fires, agències de viatges, entre d'altres.

  Es consideren «Administracions Públiques »:

  • L'Administració General de l'Estat, les Administracions de les Comunitats Autònomes i les Entitats que integren l'Administració Local.

  • Les entitats gestores i els serveis comuns de la Seguretat Social.

  • Els organismes autònoms, les Universitats Públiques i les Agències Estatals.

  • Qualssevol entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, dependent de les anteriors que, amb independència funcional o amb una especial autonomia reconeguda per la Llei, tinguin atribuïdes funcions de regulació o control de caràcter extern sobre un determinat sector o activitat.

  No tindran la consideració d'Administracions Públiques les entitats públiques empresarials estatals i els organismes assimilats dependents de les Comunitats Autònomes i Entitats locals.

  No estaran subjectes a l'Impost els serveis prestats en virtut dels encàrrecs executats pels ens, organismes i entitats del sector públic que ostentin, de conformitat amb el que estableix l'article 32 de la Llei de Contractes del Sector Públic, la condició de mitjà propi personificat del poder adjudicador que hagi ordenat l'encàrrec, en els termes establerts en el referit article 32.

  Així mateix, no estaran subjectes a l'Impost els serveis prestats per qualssevol ens, organismes o entitats del sector públic, en els termes a què es refereix l'article 3.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic, a favor de les Administracions Públiques de la que depenguin o d'una altra íntegrament dependent d'aquestes, quan aquestes Administracions Públiques ostentin la titularitat íntegra dels mateixos.

  La no consideració com operacions subjectes a l'impost que s'esmenta en els dos paràgrafs anteriors serà igualment aplicable als serveis prestats entre les entitats a les que es refereixen els mateixos, íntegrament dependents de la mateixa Administració Pública.

  En qualsevol cas, estaran subjectes a l'Impost les entregues de béns i prestacions de serveis que les Administracions, ens, organismes i entitats del sector públic realitzin en l'exercici de les activitats que a continuació es relacionen:

  • Telecomunicacions

  • Distribució d'aigua, gas, calor, fred, energia elèctrica i altres modalitats d'energia.

  • Transports de persones i béns.

  • Serveis portuaris i aeroportuaris i serveis d'administració d'infraestructures ferroviàries incloent, a aquests efectes, les concessions i autoritzacions exceptuades de la no-subjecció de l'Impost per la lletra h) següent.

  • Obtenció, fabricació o transformació de productes per a la seva transmissió posterior.

  • Intervenció sobre productes agropecuaris dirigida a la regulació del mercat d'aquests productes.

  • Explotació de fires i d'exposicions de caràcter comercial.

  • Emmagatzematge i dipòsit.

  • Les d'oficines comercials de publicitat.

  • Explotació de cantines i menjadors d'empreses, economats, cooperatives i establiments similars.

  • Les d'agències de viatges.

  • Les comercials o mercantils dels Ens públics de ràdio i televisió, incloses les relatives a la cessió de l'ús de les seves instal·lacions.

  • Les d'escorxador.

  Exemples:

  Un Ajuntament que presta serveis de recollida d'escombraries, cobrant una taxa, està realitzant un servei no subjecto a l'IVA.

  Un Ajuntament que explota una fira comercial realitza un servei subjecte, ja que aquest servei s'inclou entre les operacions que la Llei esmenta expressament com subjectes.

 8. Les concessions i autoritzacions administratives, llevat de les que tinguin per objecte la cessió d'immobles o instal·lacions en aeroports; la cessió del dret a utilitzar el domini públic portuari o infraestructures ferroviàries i les autoritzacions per a la prestació de serveis al públic i per al desenvolupament d'activitats comercials o industrials en l'àmbit portuari.

 9. Les prestacions de serveis a títol gratuït que resultin obligatòries per al subjecte passiu en virtut de normes jurídiques o convenis col·lectius.

  Exemple:

  Els serveis prestats per advocats i procuradors en els casos en què siguin designats d'ofici per a l'assistència lletrada al detingut, no estan subjectes a l'impost en tractar-se de prestacions de serveis a títol gratuït obligatòries per al subjecte passiu en virtut de normes jurídiques, ja que les quantitats que, amb càrrec als pressupostos de l’Estat, s'assignen a aquests professionals per la prestació d'aquests serveis no tenen el caràcter de retribució ni compensació dels mateixos.

 10. Les operacions realitzades per les comunitats de regants per a l'ordenació i aprofitament de les aigües.

 11. Les entregues de diners a títol de contraprestació o pagament.