Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Funcionament

 1. Per les vendes dels seus productes, així com per les entregues de béns d'inversió que no siguin immobles utilitzats exclusivament en les activitats incloses en el règim especial, els subjectes passius no tenen obligació de repercutir, liquidar ni ingressar l'impost.

  S'exceptuen les següents operacions:

  • Les importacions de béns.
  • Les adquisicions intracomunitàries de béns.
  • Les operacions en què es produeixi la inversió del subjecte passiu.

  Per exemple, en les entregues subjectes i no exemptes de béns immobles han de repercutir l'IVA i ingressar-ho utilitzant el model 309.

 2. En l'adquisició o importació de béns o serveis destinats a l'activitat inclosa en el règim especial, no poden deduir l'IVA suportat.

 3. Quan venen els productes de les seves explotacions o presten serveis accessoris, tenen dret a percebre una compensació a un tant alçat per l'IVA suportat.

Si s’escau la venda de béns d'inversió com maquinària, no poden repercutir l'impost, però tampoc tenen dret a obtenir la compensació perquè no és un producte de la seva explotació ni un servei accessori.

Exemple:

Un agricultor que tributant pel règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA ven un tractor de la seva propietat.

L'entrega de maquinària agrícola (tractor) realitzada en el desenvolupament de la seva activitat empresarial està subjecta a l'IVA. No obstant això, en aplicar el REAGP no està obligat a efectuar la liquidació ni el pagament de l'IVA per l'entrega del tractor usat, ni podrà repercutir l'Impost a l'adquirent del mateix. (Consulta DGT V0814-15).