Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Qüestions més freqüents plantejades en aquest capítol

1. Un particular que lloga una plaça de garatge. Ha de pagar l'IVA ?

L'arrendament és una operació que converteix en empresari, a l'efecte de l'IVA, a qui la realitza, independentment de què l'arrendador exerceixi o no una altra activitat empresarial o professional. Per tant, el particular que llogui una plaça de garatge ha de repercutir i ingressar l'IVA d'aquesta operació.

2. Un particular que lloga un habitatge incloent en aquest lloguer el d'una plaça de garatge annexa. Ha de pagar l'IVA?

El lloguer d'habitatges està exempt i si la plaça de garatge és annexa a l'habitatge l'operació estarà en el seu conjunt exempt de l'impost.

3. Una persona física, treballadora per compte aliè en una empresa, es dedica en horari extralaboral i pel seu compte a realitzar serveis professionals gratuïts per a una associació. Ha de declarar l'IVA per aquestes operacions?

A l'efecte de l'IVA no té la condició de professional qui realitzi tots els seus serveis professionals gratuïtament. Per tant, no hauria de declarar l'IVA per aquestes operacions.

4. Una persona física promou la construcció del seu habitatge. Té per això la consideració d'empresari a l'efecte de l'IVA?

No, atès que l'habitatge no es destina a la seva venda, adjudicació o cessió, sinó només a l'ús particular del promotor.

5. I si promou la construcció d'un edifici del que destina únicament una part per al seu habitatge i la resta a la venda?

En aquest cas, a l'efecte de l'IVA es convertiria en empresari i ha de repercutir l'IVA quan embena el construït i declarar l'IVA del seu habitatge quan l'ocupi, per produir-se un autoconsum.

6. Està subjecte a l'IVA el percentatge que el propietari d'un local té per un dret de traspàs que l'arrendatari ha transmès?

El traspàs del local és una prestació de serveis prestada simultàniament pel propietari i l'arrendatari que està subjecta a l'IVA.

7. Quina qualificació té l'adquisició de productes informàtics consistents en programes encarregats per l'empresa perquè s'adaptin a la seva estructura?

El subministrament de productes informàtics que hagin estat confeccionats previ encàrrec del seu destinatari conforme a les especificacions d'aquest es consideren prestacions de serveis, considerant-se accessòria a la prestació de serveis l'entrega del suport.

8. I l'adquisició de productes informàtics consistents en programes fabricats en sèrie?

En aquest cas, es consideren productes informàtics normalitzats ja que no necessiten modificació substancial alguna per ser utilitzats per qualsevol usuari i es qualifiquen d'entrega de béns.

9. Un empresari transmet tot el seu patrimoni empresarial a un només adquirent. És necessari perquè la transmissió estigui no subjecta que aquest adquirent continuï l'exercici de la mateixa activitat que desenvolupava el transmitent?

D'acord amb el número 1r de l'article 7 de la Llei de l'impost sobre el Valor Afegit, fins i tot essent necessari que l'adquirent hagi de tenir intenció d'explotar el patrimoni empresarial, no cal que l'activitat econòmica que realitzi aquest adquirent sigui necessàriament la mateixa que venia desenvolupant el transmitent.

10. Una empresa té costum de tenir una sèrie d'atencions amb els seus clientes com regalar-los mostres dels seus productes, encenedors, calendaris, agendes, etc. S'ha de pagar l'impost per aquestes entregues?

Hi ha diferents possibilitats:

  1. Que entregui mostres de les seves mercaderies sense valor comercial estimable amb finalitats de promoció: en aquest cas, es tracta d'una operació no subjecta.

  2. Que entregui objectes publicitaris que manquin de valor intrínsec que portin consignada de forma indeleble la menció publicitària i que l'entrega a un mateix destinatari no superi els 200 euros. Aquestes entregues tampoc estarien subjectes.

  3. Que no tractant-se dels béns anteriors, s'adquireixin per a l'atenció a clients. En aquest cas, tampoc estarien subjectes.

  4. Que no tractant-se dels béns establerts en les lletres a) i b) anteriors, s'adquireixin per a uns altres fins i es destinen posteriorment a atenció a clients. Aquest és l'únic cas en què estarien subjectes i no exemptes.

11. Un particular espanyol adquireix un automòbil de turisme nou en un país de la Unió Europea diferent d'Espanya i a continuació el porta a Espanya. Quin impost ha de pagar?

Ha de pagar l'IVA a Espanya en tractar-se d'adquisició intracomunitària de béns, independentment de qui sigui el venedor.

12. I si el vehicle és usat?

En aquest cas, si l'adquireix d'un empresari pagarà l'IVA al país en què aquest estigui establert. Si l'adquireix a un particular no pagarà IVA.

13. Estan exemptes les classes rebudes en una autoescola per treure el permís de conduir per a turismes?

No, les operacions realitzades per escoles de conductors de vehicles relatius als permisos de conducció de les classes A i B estan subjectes i no exemptes de l'Impost.

14. I si es tracta del permís de conduir per a camions?

En aquest cas, les operacions realitzades estaran exemptes de l'impost atès que les classes per als permisos de conducció C, D i E sí estan emparades per l'exempció relativa a l'ensenyament.