Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Prestació de serveis

La Llei de l'IVA defineix les prestacions de serveis com qualsevol operació subjecta a l'impost que no tingui la consideració d'entrega, adquisició intracomunitària o importació de béns.

En particular, es considera que són prestacions de serveis:

 1. L'exercici independent d'una professió, art o ofici.

 2. Els arrendaments de béns, indústria o negoci, empreses o establiments mercantils.

 3. Les cessions d'ús o gaudi de béns.

 4. Les cessions i concessions de drets d'autor, llicències, patents, marques i altres drets de la propietat intel·lectual i industrial.

 5. Les obligacions de fer i no fer i les abstencions pactades en contractes d'agència o venda en exclusiva o derivades de convenis de distribució de béns en àrees delimitades.

 6. Les execucions d'obra que no siguin entregues de béns.

 7. Els traspassos de locals de negoci.

 8. Els transports.

 9. Els serveis d'hostaleria, restaurant o acampamento i la venda de begudes i aliments per al seu consum immediat en el mateix lloc.

 10. Les operacions d'assegurança, reassegurança i capitalització.

 11. Els serveis d'hospitalització.

 12. Els préstecs i crèdits en diners.

 13. El dret a utilitzar instal·lacions esportives o recreatives.

 14. L'explotació de fires i exposicions.

 15. Les operacions de mediació i les d'agència o comissió quan l'agent o comissionista actuï en nom aliè.

 16. El subministrament de productes informàtics quan no tinguin la condició d'entrega de béns, considerant-se accessòria a la prestació de serveis l'entrega del suport. En particular, es considerarà prestació de serveis el subministrament de productes informàtics que hagin estat confeccionats previ encàrrec del seu destinatari conforme a les especificacions d'aquest, així com els que siguin objecte d'adaptacions substancials necessàries per a l'ús pel seu destinatari.