Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Operacions assimilades a les prestacions de serveis

Als efectes de l'impost s'assimilen a les prestacions de serveis efectuades a títol onerós els autoconsums de serveis.

Constitueixen autoconsum de serveis les següents operacions sense contraprestació:

  1. Les transferències de béns i drets del patrimoni empresarial o professional al patrimoni personal que no siguin entregues de béns.

  2. L'aplicació total o parcial a l'ús particular o a fins aliens a l'activitat empresarial o professional dels béns del patrimoni empresarial o professional.

  3. Les altres prestacions de serveis a títol gratuït, sempre que es realitzin per a fins aliens als de l'activitat empresarial o professional.

Exemples:

  • El propietari d'un hotel que utilitza habitacions com residència familiar.
  • El titular d'un taller que arregla un vehicle al seu veí sense contraprestació.

  • El servei gratuït a persones que posseeixen un passi o títol de lliure accés i assentament a espectacles.