Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Operacions assimilades a les entregues de béns

Tindran el mateix tractament que les entregues de béns a títol onerós, encara que no hagi contraprestació, les següents operacions:

 1. L'autoconsum de béns.

  L'autoconsum de béns es produeix en els següents casos:

  1. Quan es transfereixen béns del patrimoni empresarial o professional al personal o es destinen al consum particular del subjecte passiu.

  2. Quan es produeix la transmissió del poder de disposició sense contraprestació sobre béns corporals que integren el patrimoni empresarial o professional.

   Exemple:

   Això es produeix, entre altres casos, quan una empresària regala a les seus clientes determinats productes per ell fabricats.

  3. Quan els béns utilitzats en un sector d'activitat s'afecten a un altre sector diferenciat d'activitat del mateix subjecte passiu.

   Existiran sectors diferenciats de l'activitat empresarial o professional en els supòsits següents:

   1. Quan es donin els següents requisits simultàniament:

    • Que les activitats realitzades tinguin assignats grups diferents en la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (aprovada pel Reial decret 475/2007, de 13 d'abril). Els grups d'aquesta classificació estan identificats pels tres primers dígits.

    • Que els percentatges de deducció difereixin més de 50 punts percentuals en ambdues activitats, sempre que cap d'elles sigui accessòria d'una altra.

     S'entén per activitat accessòria aquella volum d'operacions del qual l'any precedent no sigui superior al 15 per cent del de la principal i sempre que contribueixi a la realització d'aquesta. Les activitats accessòries segueixen el règim de la principal i s'inclouen en el mateix sector que aquesta.

     En virtut d'aquest apartat poden existir dos sectors diferenciats:

     • L'activitat principal (la de major volum d'operacions l'any precedent) juntament amb les seves activitats accessòries i les activitats diferents amb percentatges de deducció que no difereixen en més de 50 punts percentuals del de la principal.

     • Les activitats diferents de la principal percentatges de deducció dels quals difereixen en més de 50 punts percentuals del d'aquesta.

   2. Les activitats acollides als règims especials simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca, de les operacions amb or d'inversió o del recàrrec d'equivalència.

   3. Les operacions d'arrendament financer.

   4. Les operacions de cessió de crèdits i préstecs, a excepció de les realitzades en el marc d'un contracte de factoring. En qualsevol cas, constitueixen cadascuna d'elles, sectors diferenciats.

    No es produeix autoconsum:

    • Quan per modificació en la normativa vigent una activitat econòmica passi obligatòriament a formar part d'un sector diferenciat diferent. Així ocorre, per exemple, en el cas de modificació de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques.

    • Quan el règim de tributació aplicable a una activitat econòmica canvia del règim general al règim especial simplificat, al de l'agricultura, ramaderia i pesca, al de recàrrec d'equivalència o al de les operacions amb or d'inversió, o viceversa, fins i tot per l'exercici d'un dret d'opció. Així ocorre, per exemple, quan un empresari que va renunciar a l'aplicació del règim simplificat o del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA i que venia tributant en el règim general de l'Impost, revoca aquesta renúncia i passa a tributar en el règim especial corresponent.

     El que disposen les dos  punts anteriors ha d'entendre's, si escau, sens perjudici:

     1. De les regularitzacions de deduccions previstes en els articles 101, 105, 106, 107, 109,110, 112 i 113 de la Llei de l'IVA.

      Exemple:

      Un agricultor tributa l'any “n-1” pel règim general de l'impost en haver renunciat, al seu moment, al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca. Durant aquest any dedueix 10.000 euros d'IVA suportat per la compra d'un tractor. Si amb efectes per a l'any “n” revoca la renúncia i passa a tributar en el règim especial esmentat, haurà de practicar, durant aquest any i els successius fins que conclogui el període de regularització (i sempre que continuï tributant en el règim especial) la regularització de la deducció efectuada.

      Regularització: (10.000 euros - 0 euros) ÷ 5 = 2000 euros (quantitat per ingressar)

     2. De l'aplicació del que preveu l'apartat dos de l'article 99 de la Llei de l'IVA en relació amb la rectificació de deduccions practicades inicialment segons la destinació previsible dels béns i serveis adquirits, quan la destinació real dels mateixos resulti diferent del previst, en el cas de quotes suportades o satisfetes per l'adquisició o importació de béns o serveis diferents dels béns d'inversió que no haguessin estat utilitzats en cap mesura en el desenvolupament de l'activitat empresarial o professional amb anterioritat al moment en què l'activitat econòmica a la que estaven previsiblement destinats en el moment en què es van suportar les quotes passi a formar part d'un sector diferenciat diferent d'aquell en el que venia estant integrada amb anterioritat.

      Exemple:

      Un agricultor que tributa l'any “n-1” pel règim general de l'impost en haver renunciat al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca dedueix 100 euros d'IVA suportat per l'adquisició de fertilitzants que utilitzarà l'any “n”. Si durant aquest any “n” passa a tributar pel règim especial, revocant la renúncia, ha de rectificar la deducció practicada, ingressant els 100 euros.

     3. Del que preveuen els articles 134 bis i 155 de la Llei de l'IVA en relació amb els supòsits de començament o cessament en l'aplicació dels règims especials de l'agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d'equivalència.

      Exemple:

      Un empresari que passa a tributar l'any “n” pel règim especial del recàrrec d'equivalència havent tributat l'any “n-1” pel règim general de l'impost, ha d'ingressar el resultat d'aplicar els tipus d'IVA i de recàrrec d'equivalència al valor d'adquisició de les existències inventariades, IVA exclòs. De la mateixa manera, però en sentit contrari, un empresari que passa a tributar l'any"n+1" pel règim general havent tributat l'any"n" pel règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, tindrà dret a la deducció de l'IVA corresponent al valor de les existències inventariades.

  4. Quan existències de l'empresa passen a utilitzar-se com béns d'inversió de la mateixa.

   No es produeix autoconsum si al subjecte passiu se li hagués atribuït el dret a deduir íntegrament l'IVA suportat en cas d'haver adquirit a tercers béns d'idèntica naturalesa.

   No s'entendrà atribuït aquest dret si durant el període de regularització de deduccions els béns es destinen a finalitats que limitin o excloguin el dret a deduir, s'utilitzen en operacions que no generen el dret a deducció, o si resulta aplicable la regla de prorrata general o es realitza una entrega exempta de l'impost que no genera el dret a deducció.

   Exemple:

   Una promotora immobiliària amb un percentatge de l'IVA suportat deduïble inferior al 100 per cent que construeix un immoble per a la seva venda (existències) el qual és afectat com oficina (bé d'inversió) a l'empresa.

 2. Les transferències de béns realitzades per un empresari a un altre Estat membre de la Unió Europea per afectar-los a les necessitats de la seva empresa en el mateix.

  No existeix operació assimilada a l'entrega de béns quan s'utilitzin els béns en determinades operacions: així, la realització d'entregues de béns que es considerin efectuades en l'Estat membre d'arribada o la utilització temporal d'aquests béns en l'Estat membre d'arribada, la realització de prestacions de serveis per al subjecte passiu establert a Espanya o les entregues de gas, electricitat, calor o fred a través del sistema de distribució de gas natural o d'electricitat o de xarxes de calor o refrigeració.

  No tindran aquesta consideració les transferències realitzades en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna en els termes previstos en l'article 9 bis de la Llei de l'IVA. El règim aplicable a aquestes transferències s'analitza detalladament en un  apartat específic de este capítol.