Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Cessió de l'impost a les Comunitats Autònomes de règim comuna

D'acord amb el que disposa l'apartat quatre de l'article únic de la Llei orgànica 3/2009, de 18 de desembre, que modifica l'article decimoprimero de la Llei orgànica 8/1980, de Finançament de les Comunitats Autònomes, i amb efectes des de l'1 de gener de 2009, se cedeix a les Comunitats Autònomes el 50 per cent del rendiment de l'impost sobre el valor afegit produït en el seu territori.

Es considera produït en el territori d'una Comunitat Autònoma el rendiment cedit de l'impost sobre el valor afegit que correspongui al consum en aquesta Comunitat Autònoma, segons l'índex de consum territorial certificat per l'Institut Nacional d'Estadística i elaborat a l'efecte de l'assignació de l'impost sobre el valor afegit per Comunitats Autònomes.

No existeix possibilitat d'assumir competències normatives per part de les Comunitats Autònomes en relació amb l'impost sobre el valor afegit.

Finalment, en relació amb aquest impost, la gestió, liquidació, recaptació i inspecció, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió es durà a terme pels òrgans estatals que tinguin atribuïdes les funcions respectives, sense que existeixi possibilitat de què les Comunitats Autònomes es facin càrrec, per delegació de l'Estat, de les competències esmentades.