Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous realitzades per particulars i empresaris sense NIF-IVA

S'inclouen aquí les adquisicions intracomunitàries de mitjans de transports nous efectuades per les següents persones:

  • Particulars persones físiques.

  • Persones jurídiques que no actuen com empresaris o professionals i que manquen de NIF-IVA.

  • Empresaris que tributen en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca i que no tenen NIF-IVA.

  • Empresaris que realitzan exclusivament operacions exemptes de l'IVA i que no generen el dret a la deducció de l'IVA suportat, desproveïts de NIF-IVA.

Quan les persones esmentades en els quatre guions anteriors efectuen adquisicions de béns en uns altres Estats membres de la Unió Europea diferents d'Espanya, la tributació per IVA es localitza en l'Estat d'origen i no hi ha subjecció a l'IVA espanyol pel concepte «adquisició intracomunitària de béns». Això és així, llevat de pel que fa a les adquisicions de mitjans de transport nous; en aquest cas, l'entrega està exempta de l'IVA en l'Estat d'origen i es grava l'adquisició intracomunitària a Espanya.

Tenen la consideració de mitjans de transport:

  1. Els vehicles terrestres accionats a motor de la qual cilindrada sigui superior a 48 cm3 o de la qual potència excedeixi 7,2 kW.

  2. Les embarcacions de la qual eslora màxima sigui superior a 7,5 metres, a excepció d'aquelles a les que afecti l'exempció prevista en l'àmbit de les operacions assimilades a exportacions.

  3. Les aeronaus pes del qual total al s'enlairi excedeixi 1.550 quilograms, a excepció d'aquelles a les que afecti l'exempció prevista en l'àmbit de les operacions assimilades a exportacions.

Tenen la consideració de nous quan es doni qualsevol de les circumstàncies següents:

  1. Que la seva entrega s'efectuï abans dels tres mesos següents a la data de la seva primera entrada en servei o, tractant-se de vehicles terrestres accionats a motor, abans dels sis mesos següents a l'esmentada data.

  2. Que els vehicles terrestres no hagin recorregut més de 6.000 km, les embarcacions no hagin navegat més de 100 hores i les aeronaus no hagin volat més de 40 hores.

L'adquisició d'un mitjà de transport nou adquirit en un país de la Unió Europea diferent d'Espanya, està subjecta sempre a l'IVA a Espanya quan el mitjà de transport és expedit a la Península o les Balears, independentment de les condicions del transmitent i de l'adquirent.