Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Qüestions més freqüents plantejades en aquest capítol

1. Per calcular el volum d'operacions ha de l'empresari o professional incloure l'import d'aquelles respecte de les quals és subjecte passiu de l'IVA per inversió?

No, l'import d'aquestes operacions haurà de ser computat, si escau, pel transmitent del bé o el prestador del servei que és el que realitza l'operació.

2. Un subjecte passiu que tributa pel règim general, per haver renunciat al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca pot tornar a tributar per aquest règim?

Sí, un cop transcorreguts tres anys des de la renúncia pot revocar-la el mes de desembre de l'any anterior al que vulgui tornar a tributar pel règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

3. Un agricultor acollit al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca ven part de la seva collita a un altre agricultor que també tributa per aquest règim especial pot obtenir en aquesta venda la compensació pròpia d'aquest règim?

No, en entregar els seus productes a un altre agricultor en règim especial no obté compensació ni pot repercutir quantitat alguna en concepte d'IVA.

4. Un revenedor de béns que adquireix mobiliari d'un advocat suportant IVA pot aplicar en la venda el règim especial de béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció?

No, no és aplicable el règim especial per adquirir els béns d'un subjecte passiu de l'impost que ha tributat pel règim general.

5. Quan una agència de viatges realitza un viatge que es desenvolupa fora i dins la Unió Europea què ha de tenir-se en compte per calcular la base imposable?

En aquest cas, únicament ha de tenir-se en compte els serveis prestats per l'agència que corresponguin a entregues de béns o prestacions de serveis adquirits per als viatgers dins la Comunitat.

6. Un comerciant detallista que ven ràdios per a automòbils ha de tributar pel règim especial del recàrrec d'equivalència?

No, el règim especial no és aplicable als comerciants detallistes que comercialitzin accessoris de vehicles automòbils.

7. En què consisteix el Règim especial del criteri de caixa?

El RECC endarrereix la meritació de l'impost i amb això la declaració i ingrés de l'IVA transferit fins al moment del cobrament als clientes, encara que endarrereix igualment la deducció de l'IVA suportat fins al moment del pagament als seus proveïdors (criteri de caixa doble), tot això amb la data límit del 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què les operacions s'hagin efectuat.