Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Les autoliquidacions de l'IVA

Cada subjecte passiu presentarà un únic model de declaració per període de liquidació, independentment del tipus d'activitat realitzada a l'efecte de l'IVA.

La presentació de l'autoliquidació es realitzarà fins i tot durant els períodes en els que no existeixin quotes meritades ni es practiqui deducció de quotes suportades o satisfetes, llevat de quan es tracti de declaracions no periòdiques que només es presentaran quan es realitzi el fet que motiva la seva presentació.

Els subjectes passius han de presentar una autoliquidació única en cada període de liquidació, llevat de:

  • En els casos en els que l'Administració tributària autoritzi la presentació conjunta, en una sola declaració, de les autoliquidacions corresponents a diverses subjectes passius.

  • En cas que el subjecte passiu hagi estat declarat en concurs, cas en què, hauran de presentar-se dos declaracions-liquidacions pel període de liquidació trimestral o mensual en el que s'hagi declarat el concurs, una referida als fets imposables anteriors a aquesta declaració i una altra referida als posteriors.

  1. Models
  2. Terminis de presentació
  3. Formes de presentació