Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Tipus impositiu del 0 per cent

 1. Des del 23 d'abril de 2020 fins al 30 de juny de 2022, s'aplicarà el tipus del 0 per cent a les entregues interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per combatre la pandèmia provocada per la COVID-19 amb els següents requisits:

  1. Els béns als que s'aplicarà el tipus del 0 per cent seran els següents:

   • Per al període comprès entre el 23 d'abril i el 31 d'octubre de 2020, els enumerats en l'annex del Reial Decret llei 28/2020, de 22 de setembre.

   • Per al període comprès entre l'1 de novembre de 2020 i el 30 d'abril de 2021, els enumerats en l'annex del Reial Decret llei 34/2020, de 17 de novembre.

   • Per al període comprès entre l'1 de maig de 2021 i el 30 de juny de 2022, els enumerats en l'annex del Reial Decret llei 7/2021, de 27 d'abril.

  2. El tipus del 0 per cent s'aplicarà sempre que els destinataris siguin entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es refereix l'apartat tres de l'article 20 de la LIVA.

 2. Des del 24 de desembre de 2020 fins al 30 de  juny de 2023, s'aplicarà el tipus del 0 per cent i, si escau, el recàrrec d'equivalència del 0 per cent a:

  1. Les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de productes sanitaris per a diagnòstic in vitro del SARS-COV-2 que siguin conformis amb els requisits establerts en la normativa comunitària (Directiva 98/79/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'octubre de 1998, sobre productes sanitaris per a diagnòstic in vitro i Reglament (UE ) 2017/746 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017, sobre els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro).

  2. Les entregues de vacunes contra el SARS-COV-2 autoritzades per la Comissió Europea.

  3. Les prestacions de serveis de transport, emmagatzematge i distribució relacionats amb les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries anteriors.

  Aquestes operacions es documenten en factura com operacions exemptes que haurà d'incloure una referència a la normativa aplicable (Disposició final setena del Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre) i/o indicar que l'operació està exempta.

 3. La disposició final tercera de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, estableix des del 10 d'abril de 2022 el tipus del zero per cent per a les entregues de béns realitzades en concepte de donatiu a les entitats sense fins lucratius definides en l'article 2 de la Llei 49/2002. Aquest tipus s'aplicarà sempre que les entitats sense fins lucratius destinin els béns als fins d'interès general que desenvolupin.

 4. Des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2023 s'aplicarà el tipus del 0 per cent de  l'  IVA i si escau, el recàrrec d'equivalència al 0 per cent a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries dels aliments bàsics com són: el pa comú, les farines panificables, la llet, els formatges, els ous, les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals. No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4  per cent a partir del dia 1 del mes de novembre de 2023, en cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de setembre, publicada a octubre, sigui inferior al 5,5  per cent.