Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Procediment

El procediment per fer efectiva la devolució de les quantitats satisfetes en concepte d'IVA pels viatgers que no tinguin fixada la seva residència en territori de la Comunitat serà el següent:

 1. El venedor haurà d'expedir la corresponent factura i el document electrònic de reemborsament disponible en la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en què es consignaran els béns adquirits i, separadament l'impost que correspongui. Cal assenyalar que, en aquests supòsits, el venedor està obligat en qualsevol cas a expedir factura completa, no podent substituir aquesta per un altre document. En el document electrònic de reemborsament haurà de consignar-se la identitat, data de naixement i número de passaport o, si escau, el nombre del document d'identitat del viatger.

 2. Els béns hauran de sortir del territori de la Comunitat en el termini dels tres mesos següents a aquell en què s'hagi efectuat l'entrega.

  A aquest efecte, el viatger presentarà els béns en la duana d'exportació, que acreditarà la sortida mitjançant el corresponent visat en el document electrònic de reemborsament. Aquest visat es realitzarà per mitjans electrònics quan la duana d'exportació es trobi situada en el territori d'aplicació de l'impost.

 3. El viatger remetrà el document electrònic de reemborsament visat per la Duana al proveïdor, qui li tornarà la quota repercutida en el termini de quinze dies mitjançant xec, transferència bancària, abonament en targeta de crèdit o un altre mitjà que permeti acreditar el reemborsament.

  El reemborsament de l'impost satisfet també pot fer-se efectiu a través d'entitats col·laboradores autoritzades per l'AEAT. En aquest cas, el viatger presentarà el document electrònic de reemborsament visat per la Duana a l'entitat, qui abonarà l'import.

  Posteriorment, aquestes entitats remetran els documents electrònics de reemborsament en format electrònic als proveïdors, els quals estaran obligats a efectuar el corresponent reemborsament.

  El proveïdor o, si escau, l'entitat col·laboradora, hauran de comprovar el visat del document electrònic de reemborsament en la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària fent constar electrònicament que el reemborsament s'ha fet efectiu.