Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

D) Registre

En l'apartat «B) Concepte d'acord de venda de béns en consigna», en enumerar els requisits que han de complir-se per a l'aplicació de les noves normes a les transferències de béns en el marc d'acords de venda de béns en consigna, se citava la inscripció en el llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

Es tracta d'un requisit substantiu per a la consideració de la transferència de béns a un altre Estat membre i posterior entrega interior com una sola operació.

Des del punt de vista del venedor, haurà d'anotar en el llibre registre de determinades operacions intracomunitàries les següents dades:

 1. L'Estat membre a partir del qual els béns han estat transportats i la data d'expedició.

 2. El número d'identificació a l'efecte de l'IVA de l'empresari o professional al que van destinats els béns assignat per l'Estat membre al que es transporten.

 3. L'Estat membre al que es transporten els béns, el número d'identificació a l'efecte de l'IVA del dipositari dels béns en cas de ser diferent del destinatari, la direcció del magatzem i la data d'arribada al mateix.

 4. El valor, la descripció i la quantitat dels béns que han arribat al magatzem.

 5. El número d'identificació a l'efecte de l'IVA de l'empresari que substitueix al destinatari inicial dels béns i la data en què té lloc la substitució.

 6. Descripció, base imposable, quantitat i preu unitari dels béns entregats, data d'entrega i número d'identificació a l'efecte de l'IVA de l'empresari adquirent.

 7. Descripció, base imposable, quantitat i preu unitari dels béns moviment del qual doni lloc a una transferència per incompliment dels requisits de les vendes en consigna, data en què es van produir les circumstàncies i motiu.

 8. Descripció, quantitat i valor dels béns que, si escau, hagin estat retornats i data de devolució.

Per part seva, l'empresari al que vagin destinats els béns o el seu substitut haurà de fer constar, en qualsevol cas, les següents dades:

 1. El número d'identificació a l'efecte de l'IVA del venedor.

 2. La descripció i quantitat dels béns enviats per ser llocs a la seva disposició.

 3. Descripció, base imposable, quantitat i preu unitari dels béns adquirits i data en què es realitza l'adquisició intracomunitària.

En cas de ser dipositari dels béns, haurà d'a més registrar:

 1. La data d'arribada al magatzem dels béns.

 2. Descripció, quantitat i valor dels béns que són retirats del magatzem pel venedor i deixen d'estar a la seva disposició, així com la data en què es retiren.

 3. Descripció, quantitat i valor dels béns destruïts o desapareguts del magatzem i la data en què es produeix o descobreix tal circumstància.

Els empresaris que apliquin el Subministrament Immediat d'Informació (SII), tenen l'obligació de registrar les vendes en consigna en el Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries a través de la seu electrònica de l'AEAT a partir d'1 de gener de 2021.