Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Delimitació amb el concepte de transmissions patrimonials oneroses de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

1. Regla general

Ambdós impostos graven la transmissió de béns o drets. S'aplica l'IVA quan qui transmet és empresari o professional, i s'aplica el concepte «Transmissions Patrimonials Oneroses» quan qui transmet és un particular.

Exemple:

Un cotxe de segona mà comprada a un concessionari estarà gravat per l'IVA que ha de repercutir el concessionari al comprador. Al contrari, si la compra s'efectua a un particular, l'impost que ha de pagar l'adquirent és l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Una diferència fonamental entre ambdós impostos és la possibilitat de deducció de l'IVA quan el suporta un empresari. Ja que les quantitats pagades pel concepte «Transmissions Patrimonials Oneroses» constitueixen un cost per a l'empresari, l'IVA no ho és, atès que pot ser objecte de deducció en l'autoliquidació corresponent.

Com a regla general, es produeix la incompatibilitat d'ambdós impostos de manera que, en principi, les operacions realitzades per empresaris i professionals en l'exercici de la seva activitat empresarial o professional no estaran subjectes al concepte «Transmissions Patrimonials Oneroses» de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, sinó a l'IVA.

2. Excepcions

Les excepcions a la regla general  són les operacions que, essent realitzades per empresaris o professionals, estan subjectes al concepte de «Transmissions Patrimonials Oneroses» de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Podem fer la següent classificació:

  1. Operacions realitzades per empresaris o professionals subjectes i exemptes d'IVA :

    Les entregues, arrendaments, constitució o transmissió de drets reals d'ús o gaudi sobre béns immobles, llevat que es renunciï a l'exempció a l'IVA.

  2. Operacions realitzades per empresaris o professionals no subjectes a l'IVA:

    Les entregues d'immobles que estiguin inclosos en la transmissió d'un conjunt d'elements corporals i, si escau, incorporals que, formant part del patrimoni empresarial o professional, constitueixin una unitat econòmica autònoma en el transmitent, capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans.

L'Agència Tributària ha posat a disposició dels subjectes passius una eina d'assistència virtual d'IVA denominat «Qualificador d'Operacions Immobiliàries», amb la finalitat de determinar la tributació d'operacions de compravenda i arrendament d'immobles per IVA o ITP, qui és la persona que ha d'ingressar l'impost i si la factura porta IVA.