Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

País Basc

 1. Quan s'hagin realitzat operacions per un import no superior a 10.000.000 d'euros l'any anterior, es tributarà exclusivament en el territori on estigui situat el domicili fiscal, essent indiferent on es realitzin les operacions.

  Exemple:

  Una empresa domiciliada a Cáceres ha realitzat l'any “n-1” les següents operacions:

  • Ha prestat serveis localitzats a Bilbao per un import de 500.000 euros.
  • Ha prestat serveis localitzats en territori comú per un import de 500.000 euros.

  Al no superar el seu volum d'operacions l'any “n-1” la quantia de 10.000.000 d'euros, aquesta empresa presentarà l'any “n” les seves autoliquidacions de l'IVA, pel total de les operacions que realitzi, en territori comú.

  En cas que el subjecte passiu canviï de domicili fiscal durant l'exercici, tributarà a l'Administració en territori del qual estigui situat el domicili fiscal inicial fins a la data de canvi de domicili, i a l'Administració en de la qual demarcació territorial es trobi el nou domicili a partir de la data de canvi de domicili.

 2. Quan se superi la xifra de 10.000.000 d'euros l'any anterior i s'operi exclusivament en un territori, es tributarà exclusivament en el territori en el que s'operi, sigui quin sigui el lloc en el que tingui el seu domicili fiscal.

 3. Quan se superi la xifra de 10.000.000 d'euros l'any anterior i s'operi en ambdós territoris, es tributarà en cada Administració Tributària en la proporció que representin les operacions realitzades a cadascuna d'elles amb relació a la totalitat de les realitzades, sigui quin sigui el lloc en el que tingui el seu domicili fiscal.

  Exemple:

  Una empresa domiciliada a Cáceres va realitzar l'any “n-1” les següents operacions:

  • Ha prestat serveis localitzats a Bilbao per un import de 6.000.000 d'euros.
  • Ha prestat serveis localitzats en territori comú per un import de 6.000.000 d'euros.

  Volum total operacions: 6.000.000 + 6.000.000 = 12.000.000 d'euros

  6.000.000/12.000.000 x 100 = 50% (percentatge de tributació en territori comú)

  6.000.000/12.000.000 x 100 = 50% (percentatge de tributació en territori foral)

  En superar el seu volum d'operacions l'any “n-1” la quantia de 10.000.000 d'euros, l'any “n” ha de presentar, en cada període de liquidació, dues autoliquidacions: una en territori comú pel 50% dels seus resultats i una altra en territori foral pel 50% restant. Aquests percentatges seran provisionals i en finalitzar l'any, haurà de practicar-se una regularització segons els percentatges definitius de les operacions realitzades l'any en curs.