Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

F) Operacions exemptes

1. Adquisicions intracomunitàries

Podem fer tres classificacions d'aquestes exempcions:

 1. Exempcions que tenen per finalitat equiparar les adquisicions intracomunitàries als altres fets imposables. En aquest sentit, estan exemptes les adquisicions intracomunitàries de béns de la qual entrega en el territori d'aplicació de l'impost o importació hagués estat no subjecta o hagués estat exempta.

 2. Les adquisicions realitzades en una operació triangular. En aquest cas, l'adquisició està exempta quan concorrin els següents requisits:

  1. Que es realitzin per un empresari o professional que:

   • No estigui establert ni identificat a l'efecte de l'IVA en el territori d'aplicació de l'impost, i

   • Que estigui identificat a l'efecte de l'IVA en un altre Estat membre de la Comunitat.

  2. Que s'efectuïn per a una entrega subsegüent dels béns adquirits, realitzada a l'interior del territori d'aplicació de l'impost pel propi adquirent.

  3. Que els béns adquirits s'expedeixin o transportin directament a partir d'un Estat membre diferent d'aquell en el que es trobi identificat a l'efecte de l'IVA l'adquirent i amb destinació a la persona per a la qual s'efectuï l'entrega subsegüent.

  4. Que el destinatari de la posterior entrega sigui un empresari o professional o una persona jurídica que no actuï com a tal, als qui no els afecti la no-subjecció establerta per a les adquisicions intracomunitàries de béns i que tinguin atribuït un NIF-IVA subministrat per l'Administració espanyola.

 3. Les adquisicions intracomunitàries de béns respecte de les que s'atribueixi a l'adquirent el dret a la devolució total de l'impost que s'hagués meritat per les mateixes pel procediment especial de devolució a no establerts.

2. Importacions

La Llei de l'IVA recull una sèrie d'operacions exemptes en relació amb l'entrada a l'interior del país, procedent de tercers països, de determinats béns com aquells de la qual entrega en l'interior estigués exempta de l'impost; béns personals per trasllat de residència habitual; béns personals per raó de matrimoni; béns en règim de viatgers; béns destinats a Organismes caritatius o filantròpics; béns amb finalitats de promoció comercial; productes de la pesca, etc.

Així mateix, per evitar la doble imposició es declara l'exempció en l'impost de les importacions de gas a través del sistema de distribució de gas natural o d'electricitat, de calor o de fred.

S'estructura l'ús del règim de dipòsit diferent del duaner per restringir l'exempció de les importacions de béns que es vinculin a aquest règim a:

 • Béns objecte d'Impostos Especials en règim suspensiu.

 • Béns procedents del territori duaner de la Comunitat.

 • Béns assenyalats per la Directiva IVA (patates, olives, cacau, estany, coure, etc.).

 • Béns destinats a les botigues lliures d'impostos en ports i aeroports.

L'exempció s'estendrà també als serveis relacionats directament amb les importacions d'aquests béns.

Des de l'1 de juliol de 2021, estaran exemptes les importacions de béns, quan l'impost sobre el valor afegit hagi de declarar-se en virtut del règim especial aplicable a les vendes a distància i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de serveis previst en el Títol IX, Capítol XI, Secció 4a de la Llei de l'IVA, i s'aporti a la Duana el número d'identificació individual assignat per a l'aplicació d'aquest règim especial.