Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Funcionament

  1. En les adquisicions de béns i serveis el subjecte passiu suporta IVA, havent de distingir:

    • L'agència de viatges no pot deduir l'impost suportat en les adquisicions de béns i serveis efectuades per a la realització del viatge que redundin directament en benefici del viatger.

    • La resta de l'IVA suportat és deduïble.

  2. Per les prestacions de serveis es repercuteix IVA, no estant obligada l'agència a consignar en factura separadament la quota repercutida.

  3. Liquidació: per determinar l'IVA  per ingressar, es parteix d'una base imposable calculada en funció de la diferència entre el preu de venda dels viatges i el cost de les compres i serveis que s'han utilitzat.