Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Repercussió de l'impost al destinatari

La repercussió suposa la translació del pes econòmic de l'impost pel subjecte passiu al destinatari de l'operació gravada.

La repercussió està configurada com un dret-deure, per tal com que la Llei estableix que el subjecte passiu ha de repercutir l'import de l'impost sobre el destinatari de l'operació gravada però, al mateix temps, perquè aquest efectuï la repercussió, s'estableixen en la normativa una sèrie de requisits:

 • Requisits formals

  La repercussió ha d'efectuar-se mitjançant factura amb les excepcions que contenen les normes reglamentàries, consignant la quota repercutida separadament de la base imposable.

 • Requisits temporals

  La repercussió haurà d'efectuar-se al temps d'expedir i entregar la factura i ha d'efectuar-se en el termini d'un any des de la data de la meritació. En un altre cas, el subjecte passiu perd el dret a la repercussió (és a dir, el subjecte passiu ha ingressat o ha d'ingressar l'impost, però no pot traslladar-ho als destinataris de l'operació).

 • Requisits materials

  No existeix obligació de suportar la repercussió en dos supòsits:

  1. Quan la repercussió no es realitzi conforme a la Llei.

  2. Quan la repercussió es realitzi abans de la meritació de l'impost.

1. Regla especial. Repercussió a ens públics

En les entregues de béns i prestacions de serveis subjectes i no exemptes a l'impost destinataris dels quals fossin Ens públics s'entendrà sempre que els subjectes passius de l'impost, en formular les seves propostes econòmiques, encara que siguin verbals, han inclòs dins les mateixos l'impost sobre el valor afegit que, no obstant això, haurà de ser repercutit com partida independent, quan així sigui procedent, en els documents que es presentin per al cobrament, sense que l'import global contractat experimenti increment com a conseqüència de la consignació del tribut repercutit. En aquest sentit, els plecs de condicions particulars previstos en la contractació administrativa contindran la prevenció expressa de què a tots els efectes s'entendrà que les ofertes dels empresaris comprenen no només el preu de la contracta, sinó també l'import de l'impost.

Exemple:

Un Ajuntament adjudica la realització d'un servei per un import de 12.000 euros. La factura que ha de girar-se a l'Ajuntament serà la següent:

Base imposable: (12.000 ÷ 121) x 100 = 9.917,36 euros

IVA al 21%: 2.082,64 euros

Total (9.917,36 + 2.082,64) = 12.000,00 euros

2. Rectificació de les quotes impositives repercutides

A. Supòsits en els que ha d'efectuar-se la rectificació

La rectificació de les quotes repercutides ha d'efectuar-se en els supòsits següents:

 1. En els casos d'incorrecta fixació d'aquestes quotes.

 2. Quan es produeixin les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable.

La rectificació ha d'efectuar-se quan s'adverteixin les causes de la incorrecta determinació o es produeixin les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable, sempre que no hagin transcorregut 4 anys a partir del moment en què es va meritar l'impost o de la data en què s'hagin produït les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable.

Pot ser procedent-se a la rectificació sempre que s'hagi expedida factura, encara que no s'hagi repercutida quota alguna.

B. Supòsits en els que no és procedent la rectificació

No serà procedent la rectificació en els següents casos:

 1. Quan la rectificació sigui deguda a la incorrecta fixació de quotes, impliqueu un augment de les quotes repercutides i els destinataris no actuïn com empresaris o professionals.

  Excepció: en els casos d'elevació legal de tipus, la rectificació pot efectuar-se el mes en què entrin en vigor els nous tipus i en el següent.

 2. Quan sigui l'Administració Tributària la que posi de manifest, a través de les corresponents liquidacions, quotes impositives meritades i no repercutides majors que les declarades pel subjecte passiu i resulti acreditat que aquest subjecte passiu participava en un frau o que sabia o havia d'haver sabut, utilitzant a l'efecte una diligència raonable, que realitzava una operació que formava part d'un frau.

C. Procediment de rectificació

Podem distingir:

 1. Rectificació sense requeriment que impliqui augment de quotes:

  • Per error fundat de dret o circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable: la diferència s'inclou en la declaració-liquidació del període en el que ha d'efectuar-se la rectificació.

  • Resta de causes: ha de presentar-se una declaració-liquidació rectificativa a la que s'apliquen el recàrrec i els interessos de demora que siguin procedents segons l'article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

 2. Rectificació que suposi disminució de quotes, el subjecte passiu pot optar per:

  • Iniciar, quan escaigui, el procediment de rectificació d'autoliquidacions previst en l'article 120.3 de la Llei general tributària i en els articles 126 a 129 del RGAT.

  • Regularitzar la situació en l'autoliquidació del període en què hagi d'efectuar-se la rectificació o en els posteriors fins al termini d'un any des que va haver d'efectuar-se la rectificació. El subjecte passiu ha de reintegrar al destinatari l'import de les quotes repercutides en excés.

En els supòsits en què l'operació gravada quedi sense efecte com a conseqüència de l'exercici d'una acció de reintegració concursal o d'altres d'impugnació exercides al si del concurs, el subjecte passiu haurà de procedir a la rectificació de les quotes inicialment repercutides en l'autoliquidació del període en el que van ser declarades les quotes meritades.

A la Seu electrònica de l'Agència Tributària s'ha incorporat una «Calculadora de terminis per a factures rectificatives», on pot consultar-se la data límit per modificar l'IVA transferit quan es produeixin les circumstàncies previstes en l'article 80 de la Llei de l'IVA o un error. També es facilita el període i exercici del model 303 on realitzar el corresponent ajustament.