Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Llibre Registre de determinades operacions intracomunitàries

1. Contingut 

Els subjectes passius de l'impost sobre el valor afegit hauran de portar, a més dels llibres esmentats en els apartats anteriors, un llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

Operacions intracomunitàries que han d'anotar-se:

  1. Enviament o recepció de béns per a la realització dels informes pericials o treballs esmentats en l'article 70.U.7a lletra b) de la Llei de l'IVA.

  2. Transferències i adquisicions intracomunitàries de béns compresos en els articles 9.3.º i 16.2.º, incloses les establertes en les excepcions de les lletres e), f) i g) de l'article 9.3.º de la Llei de l'IVA.

  3. L'enviament o recepció dels béns compresos en un acord de vendes de béns en consigna a què es refereix l'article 9 bis de la Llei de l'IVA.

Per als subjectes passius que tinguin l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica, el contingut d'aquest llibre és exactament el mateix.

Des de l'1 de gener de 2021 també s'han de registrar en el Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries a través d'aquesta seu les vendes en consigna.

Dades que han de constar en els casos previstos en els números 1r i 2n de l'article 66.1 del Reglament de l'IVA:

  1. Operació i data.

  2. Descripció dels béns amb referència a la factura d'adquisició o títol de possessió.

  3. Altres factures o documentació relatives a les operacions de què es tracti.

  4. Identificació del destinatari o remitent, indicant seu NIF-IVA, raó social i domicili.

  5. Estat membre d'origen o destinació dels béns.

  6. Termini que, si escau, s'hagi fixat per a la realització de les operacions.

La informació que ha de constar en els casos previstos en el número 3r de l'article 66.1 del Reglament de l'IVA es detallen en el  Capítol 3  dins l'apartat dedicat a les transferències de béns en el marc d'acords de venda de béns en consigna.

2. Termini de registre 

Amb caràcter general han d'anotar-se en el termini de 7 dies des del moment d'inici de l'expedició o transport dels béns a què es refereixen.

Per als subjectes passius que tinguin l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica, s'estableix a més un termini específic de remissió:

La informació de les operacions a registrar en aquest llibre, ha de remetre's en un termini de quatre dies naturals, des del moment d'inici de l'expedició o transport, o si escau, des del moment de la recepció dels béns a què es refereixen.

A l'efecte del còmput del termini d'aquests quatre o vuit dies naturals, s'exclouen dissabtes, diumenges i els declarats festius nacionals.