Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Import sobre el qual s'aplica el tipus impositiu. Base imposable

La base imposable de l'impost és la quantitat sobre la qual ha d'aplicar-se el tipus, és a dir, és la quantificació o valoració monetària del fet imposable.

Amb caràcter general, la base imposable serà l'import de la contraprestació, definit com veurem a continuació per a cada tipus d'operació.

Quan l'import de la contraprestació no es coneix en el moment de la meritació s'ha de fixar la base imposable provisionalment, aplicant criteris fundats i rectificar-la posteriorment quan l'import sigui conegut, si aquest import no coincideix amb el que es va fixar provisionalment.

  1. Entregues de béns i prestacions de serveis
  2. Adquisicions intracomunitàries
  3. Importacions