Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Entregues de béns

Es consideren realitzades en el territori d'aplicació de l'impost, entre d'altres, les següents entregues de béns:

 1. Entregues de béns sense transport. Quan no existeixi expedició o transport i els béns es posin a disposició de l'adquirent en el territori d'aplicació de l'Impost.

  Exemple:

  Empresa espanyola que ven productes a una empresa francesa no establerta entregant-los directament als clientes de l'empresa francesa a Espanya.

  Les entregues de béns de l'empresa espanyola a la francesa estan subjectes a l'IVA espanyol per haver-se produït la posada a disposició dels béns a l'adquirent en l'àmbit territorial d'aplicació de l'impost.

 2. Entregues de béns amb transport (excepte vendes intracomunitàries a distància o vendes a distància de béns importats):

  1. Regla general

   Quan, existint expedició o transport, aquest s'iniciï a la Península o Illes Balears.

   Exemple:

   Empresa espanyola que ven productes a una empresa francesa no establerta entregant-los directament als clientes de l'empresa francesa a França.

   Les entregues de béns de l'empresa espanyola a la francesa estan subjectes a l'IVA espanyol per haver-se iniciat el transport a la Península o illes Balears (sens perjudici de la possible exempció per destinar-se els béns a un altre Estat membre de la Unió Europea).

  2. Regles especials

   • Quan el lloc d'iniciació de l'expedició o del transport dels béns que hagin de ser objecte d'importació estigui situat en un país tercer, les entregues dels mateixos efectuades per l'importador i, si escau, per successius adquirents s'entendran realitzades en el territori d'aplicació de l'Impost.

   • Tractant-se de béns objecte d'entregues successives, enviats o transportats amb destinació a un altre Estat membre directament des del primer proveïdor a l'adquirent final de la cadena, l'expedició o transport s'entendrà vinculada únicament a l'entrega de béns efectuada a favor de l'intermediari.

    No obstant això, l'expedició o el transport s'entendrà vinculada únicament a l'entrega efectuada per l'intermediari quan hagués comunicat al seu proveïdor un número d'identificació fiscal a l'efecte de l'impost sobre el valor afegit subministrat pel Regne d'Espanya.

    S'entendrà per intermediari un empresari o professional diferent del primer proveïdor, que expedeixi o transport els béns directament, o per un tercer en el seu nom i pel seu compte.

 3. Quan els béns siguin objecte d'instal·lació o muntatge, sempre que la instal·lació o muntatge compleixi els següents requisits:

  1. Sigui prèvia a la posada dels béns a disposició de l'adquirent.

  2. S'ultimi a la Península o Illes Balears.

  3. Impliqui immobilització dels béns.

  Exemple:

  L'entrega per una empresa francesa a una espanyola d'un equip que ha de ser objecte d'instal·lació en el territori d'aplicació de l'impost abans de la seva posada a disposició, i que aquesta instal·lació impliqui la immobilització de l'equip industrial.

  Aquesta entrega de béns estarà subjecta a l'IVA espanyol independentment del cost de la instal·lació.

 4. Quan es tracti de béns immobles que radiquin en el territori.

  Exemple:

  La venda d'un pis situat a les Canarias propietat d'una empresa establerta a Madrid a una altra empresa establerta també a Madrid no està subjecta a l'Impost.

 5. Les entregues de béns a passatgers que s'efectuïn a bord d'un vaixell, d'un avió o d'un tren, en el curs de la part d'un transport realitzada a l'interior de la Unió Europea, quan el lloc d'inici es trobi en el territori d'aplicació de l'impost i el lloc d'arribada en un altre punt de la Comunitat.

  Exemple:

  Les entregues de béns realitzades en un avió en el trajecte Madrid-París estan subjectes a l'IVA espanyol quan el transport s'iniciï a Madrid, no estant subjectes a l'impost quan s'iniciï a París.

 6. Vendes a distància intracomunitàries amb origen en uns altres estats membres.

  Les vendes a distància intracomunitàries amb origen en un altre estat membre, s'entendran realitzades en el territori d'aplicació de l'Impost quan aquest territori sigui el lloc d'arribada de l'expedició o del transport amb destinació al clienta.

  No obstant això, la regla general anterior:

  1. Les vendes a distància intracomunitàries amb origen en un altre estat membre i destinació en el territori d'aplicació de l'Impost, no s'entendran realitzades en aquest territori quan es compleixin simultàniament els següents requisits:

   • Que siguin efectuades per un empresari o professional que actuï com a tal establert únicament en un altre Estat membre per tenir en el mateix la seu de la seva activitat econòmica o el seu únic establiment o establiments permanents en la Comunitat.

   • Que no s'hagi superat el límit previst en l'article 73 de la LIVA ni s'hagi exercitat l'opció de tributació en destinació prevista en aquest article.

  2. Les vendes a distància intracomunitàries, amb origen en un altre estat membre i destinació en el territori d'aplicació de l'Impost, que tinguin per objecte béns subjectes a impostos especials i destinataris dels quals siguin les persones adquisicions intracomunitàries de les quals de béns estiguin no subjectes en virtut de l'article 14 de la LIVA, s'entendran en qualsevol cas realitzades en el territori d'aplicació de l'Impost.

  3. Les vendes a distància intracomunitàries, amb origen en un altre estat membre i destinació en el territori d'aplicació de l'Impost, que hagin tributat en l'estat membre d'origen pel règim especial dels béns usats, estaran subjectes en l'estat membre d'origen.

 7. Vendes a distància intracomunitàries amb origen en el territori d'aplicació de l'Impost.

  Les vendes a distància intracomunitàries amb origen en el territori d'aplicació de l'Impost s'entendran realitzades en aquest territori quan es compleixin simultàniament els següents requisits:

  1. Que siguin efectuades per un empresari o professional establert únicament en el territori d'aplicació de l'Impost.

  2. Que no s'hagi superat el límit previst en l'article 73 de la LIVA, ni s'hagi exercitat l'opció de tributació en destinació prevista en aquest article.

  No obstant això:

  1. Les vendes a distància intracomunitàries amb origen en el territori d'aplicació de l'Impost que tinguin per objecte béns subjectes a impost especials i destinataris dels quals siguin les persones o entitats adquisicions intracomunitàries de les quals de béns estiguin no subjectes per aplicació en l'estat membre de destinació del precepte equivalent a l'article 14 de la LIVA, no s'entendran en cap cas realitzades en el territori d'aplicació de l'Impost.

  2. Les vendes a distància intracomunitàries amb origen en el territori d'aplicació de l'Impost i que tributin conforme al règim especial dels béns usats, s'entendran en qualsevol cas realitzades en aquest territori.

 8. Vendes a distància de béns importats.

  En funció de l'estat membre d'importació, les vendes a distància de béns importats es localitzaran en el territori d'aplicació de l'impost:

  1. Si la importació es produeix en un altre Estat membre, quan el territori d'aplicació de l'impost sigui el lloc d'arribada de l'expedició o transport.

  2. Si la importació es produeix en el territori d'aplicació de l'Impost, quan es declari l'impost sobre el valor afegit d'aquestes vendes mitjançant el règim especial del Títol IX, Capítol XI, Secció 4a de la LIVA. (Règim d'Importació).

  Per "Estat membre d'importació"ha d'entendre's l'estat membre en el que s'hagi produït a l'efecte d'IVA la feta imposable importació.

 9. Les entregues a través de sistemes de distribució de gas i electricitat o les entregues de calor o fred a través de les xarxes de calefacció o de refrigeració, en els supòsits següents:

  1. Les efectuades a un empresari revenedor, quan aquest tingui la seu de la seva activitat, un establiment permanent o, si no, el domicili en l'esmentat territori, i tinguin com destinació aquesta seu, establiment permanent o domicili.

  2. Qualssevol altres, quan l'adquirent efectuï l'ús o consum efectiu d'aquests béns en el territori d'aplicació de l'impost. S'entén que tal ús o consum es produeix en l'esmentat territori quan el comptador amb el que es quantifica aquell es troba en aquest territori.