Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Límit conjunt per a les vendes intracomunitàries a distància i els serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions, radiodifusió i televisió (art. 73 LIVA)

Les vendes intracomunitàries a distància i les prestacions de serveis de telecomunicacions, radiodifusió, televisió i via electrònica, que tinguin per destinataris a consumidors finals i s'efectuïn per empresaris o professionals establerts en un únic Estat membre s'entendran realitzats en l'Estat membre on estigui establert el proveïdor quan el valor d'aquestes prestacions i vendes no excedeixi, IVA exclòs, de 10.000 euros l'any natural precedent, ni s'hagi superat aquella xifra durant l'any natural en curs.

No obstant això, l'empresari o professionals podran optar per la tributació en destinació d'aquestes operacions, encara que l'any natural anterior no s'hagués superat el límit de 10.000 euros.

L'opció s'exercitarà davant l'Estat membre d'inici de l'expedició o transport dels béns amb destinació al clienta, o en el que estiguin establerts els proveïdors tractant-se de les prestacions de serveis i comprendrà, com a mínim, dos anys naturals.

Per a l'aplicació del límit de 10.000 euros, l'import de la contraprestació de les operacions no podrà fraccionar-se.

Per calcular  aquest  límit de 10.000 euros, no es tindran en compte les vendes intracomunitàries a distància de béns objecte d'impostos especials efectuades per a les persones o entitats a què es refereix l'article 14 de la LIVA.

El  límit de 10.000 euros  no serà d'aplicació quan les vendes a distància intracomunitàries de béns siguin efectuades, totalment o parcialment, des d'un Estat membre diferent del d'establiment.