Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Adquisicions intracomunitàries

L'impost es meritarà en el moment en què es considerin efectuades les entregues de béns similars, d'acord amb els criteris exposats en l'apartat anterior «Entregues de béns i prestacions de serveis». Per tant, la meritació de l'Impost es produirà el dia 15 del mes següent a aquell en el que s'iniciï l'expedició o el transport dels béns amb destinació a l'adquirent. No obstant això, si amb anterioritat a l'esmentada data s'hagués expedida factura per aquestes operacions, la meritació tindrà lloc en la data d'expedició de la mateixa.

Exemple:

En les entregues de béns entre un comitent francès i un comissionista espanyol, quan aquest actuï en nom propi, la meritació de l'impost es produeix el dia 15 del mes següent a aquell en què s'iniciï l'expedició o transport o bé en la data d'expedició de la factura si aquesta fos anterior.

Des de l'1 de març de 2020, per a les adquisicions intracomunitàries de béns realitzades en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, s'apliquen les normes relatives a les entregues intracomunitàries de béns correlatius analitzades en el següent apartat.

No es produeix la meritació quan es realitzin els pagaments anticipats anteriors a les adquisicions.

Exemple:

Si un empresari espanyol compra el desembre mercaderies a un altre empresari belga per 10.000 euros, havent d'entregar en el moment del contracte el 10 per cent de la contraprestació (1.000 euros), però les mercaderies es transporten el gener, expedint-se la factura en aquell mateix mes, l'impost es merita el gener pel total import de la contraprestació (10.000 euros).