Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Contingut del règim simplificat

El règim simplificat s'aplicarà a cadascuna de les activitats desenvolupades per l'empresari o professional que es trobin recollides en l'Ordre Ministerial que regula aquest règim, entenent-se per activitats independents cadascuna de les recollides específicament en aquesta Ordre.

Exemple:

Una persona es troba donada d'alta en tres epígrafs diferents de l'IAE :

  • Epígraf 653.2: Comerç al detall d'aparells d'ús domèstic

  • Epígraf 653.4: Comerç al detall de materials de construcció

  • Epígraf 653.5: Comerç al detall de portes, finestres i persianes

Tanmateix, només es realitzan dues activitats independents a l'efecte del règim simplificat de l'IVA :

  • Activitat 1: Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic accionats per un altre tipus d'energia diferent de l'elèctrica, així com mobles de cuina.

  • Activitat 2: Comerç al detall de materials de construcció, articles i mobiliari de sanejament, portes, finestres, persianes, etc.

  1. Determinació de l'import per ingressar o per retornar
  2. Circumstàncies extraordinàries
  3. Activitats de temporada