Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Obligacions formals

En les operacions en les que s'apliqui aquest règim, no existeix obligació de consignar separadament en la factura la quota repercutida, havent d'entendre's inclosa en el preu.

Les factures que documentin operacions a les que els sigui d'aplicació aquest règim especial, hauran de fer constar la menció «règim especial de les agències de viatges».

Els subjectes passius hauran d'anotar en el Llibre Registre de factures rebudes, amb la deguda separació, les corresponents a les adquisicions de béns o serveis efectuades directament en interès del viatger.