Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Quotes suportades per operacions corrents

La quota suportada per operacions corrents serà la suma de totes les quotes suportades o satisfetes per l'adquisició o importació de béns i serveis, diferents dels actius fixos, destinats al desenvolupament de l'activitat, en la mesura en què siguin deduïbles, per aplicació dels criteris generals de deducció de les quotes suportades en l'impost sobre el valor afegit.

Seran deduïbles també les compensacions satisfetes a subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

Així mateix, serà deduïble en concepte de quotes suportades de difícil justificació l'1 per cent de l'import de la quota meritada per operacions corrents.

No seran deduïbles, tanmateix, les quotes suportades fora de l'exercici, ni les quotes suportades pels serveis de desplaçament o viatges, hostaleria i restauració en cas que els empresaris o professionals desenvolupin la seva activitat en local determinat.

Quan es realitzin adquisicions o importacions de béns i serveis per a la seva utilització en comú en diverses activitats subjectes a aquest règim, la quota a deduir serà la que resulti del prorrateig en funció de la seva utilització efectiva, i si no fora possible aplicar aquest procediment, per parts iguals.

Cal indicar també que la deducció de les quotes suportades o satisfetes per operacions corrents no es veurà afectada per la percepció de subvencions que no formin part de la base imposable a l'activitat en règim simplificat.

Finalment, ha de tenir-se en compte que les quotes suportades o satisfetes només seran deduïbles en l'autoliquidació corresponent a l'últim període impositiu de l'any en què hagin d'entendre's suportades o satisfetes.