Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits

 1. Poden sol·licitar la devolució de l'IVA que hagin satisfet o que els hagi estat repercutit en el territori peninsular espanyol o Illes Balears, aquells empresaris o professionals que compleixin els següents requisits:

  1. Ser subjecte passiu de l'IVA o tribut anàleg en el seu país de residència, el que haurà d'acreditar-se en la forma assenyalada en l'apartat relatiu al «Procediment per sol·licitar la devolució».

  2. Estar establert en la Comunitat, les Canarias, Ceuta o Melilla o en un altre territori tercer. En cas d'empresaris o professionals establerts en un territori tercer diferent de les Canarias, Ceuta o Melilla, haurà d'estar reconeguda l'existència de reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establerts en el territori d'aplicació de l'impost per resolució del Director General de Tributs del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

   No obstant això, no serà necessària aquesta reciprocitat per obtenir la devolució de les quotes de l'impost suportades respecte de les importacions de béns i les adquisicions de béns i serveis relatives a:

   • El subministrament de plantilles, motllos i equips adquirits o importats en el territori d'aplicació de l'impost pel no establert per a la seva posada a disposició a un empresari establert en el mateix per ser utilitzat en la fabricació de béns que al final de la seva fabricació siguin expedits o transportats fora de la Comunitat amb destinació a l'empresari no establert.

   • Els serveis d'accés, hostaleria, restauració i transport, vinculats amb l'assistència en fires, congressos i exposicions de caràcter comercial o professional que se celebrin en el territori d'aplicació de l'impost.

   Tampoc s'exigirà aquesta reciprocitat en el cas dels empresaris o professionals no establerts en la Comunitat que s'acullin als règims especials aplicables als subjectes passius que prestin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius, que efectuïn vendes a distància de béns i certes entregues interiors de béns.

  3. No tenir en territori peninsular espanyol o Illes Balears un establiment permanent o, si fora titular d'un, no haver realitzat des d'aquest establiment entregues de béns ni prestacions de serveis.

  4. Que durant el període a què es refereix la sol·licitud no hagin realitzat en el territori d'aplicació operacions subjectes al mateix diferents de:

   • Les entregues de béns i prestacions de serveis en les que els subjectes passius de l'impost siguin els destinataris de les mateixes per inversió.

   • Els serveis de transport i els seus serveis accessoris, exempts de l'impost en virtut del que disposen els articles 21, 23, 24 i 64 de la Llei de l'IVA.

  5. Que, durant el període a què es refereix la sol·licitud, els interessats no hagin estat subjectes passius de l'IVA espanyol per aplicació del mecanisme d'“inversió del subjecte passiu” regulat en l'article 84.U.2n i 4t de la Llei de l'IVA.

 2. Les persones establertes en un territori tercer no comunitari hauran de nomenar prèviament un representant resident en el territori a càrrec del qual estarà el compliment de les obligacions formals o de procediment, el qual respondrà solidàriament en els casos de devolució improcedent.

  No obstant això, els empresaris o professionals no establerts en la Comunitat que s'acullin als règims especials aplicables als subjectes passius que prestin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius, que efectuïn vendes a distància de béns i certes entregues interiors de béns, no estaran obligats a nomenar representant davant l'Administració Tributària.

  Aquesta obligació tampoc serà exigible en el cas d'empresaris o professionals establerts a les Canarias, Ceuta o Melilla, ni quan es tracti d'empresaris establerts en la Comunitat Europea.

 3. Tractant-se d'empresaris o professionals establerts en la Comunitat, tindran dret a sol·licitar la devolució en la mesura en què els béns o serveis per de la qual adquisició o importació s'ha suportat l'impost, s'utilitzin en la realització d'operacions que els generen el dret a deduir l'IVA suportat, tant en aplicació del que disposa la normativa vigent de l'Estat on estan establerts, com del que disposa la Llei de l'IVA.

  Per determinar l'import per retornar s'apliquen les regles de la prorrata especial. Aquestes regles s'apliquen també als empresaris o professionals establerts a les Canarias, Ceuta i Melilla.

 4. No seran objecte de devolució:

  1. Les quotes que s'haguessin repercutit i suportat indegudament en el cas d'entregues intracomunitàries i entregues amb destinació a l'exportació, exemptes de l'impost en ambdós casos.

  2. Les quotes excloses del dret a la deducció, segons el que estableixen els articles 95 i 96 de la Llei de l'IVA.