Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Procediment per sol·licitar la devolució

La sol·licitud es presentarà en el model oficial corresponent aprovat per l'Ordre EHA/789/2010, de 16 de març (BOE de 30 de març):

  1. Els empresaris i professionals no establerts en el territori d'aplicació de l'impost, però establerts a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, presentaran el formulari 360 de «Sol·licitud de devolució de l'impost sobre el valor afegit suportat per empresaris o professionals establerts en el territori d'aplicació de l'Impost».

  2. Els empresaris i professionals no establerts en el territori d'aplicació de l'impost, però establerts en un altre Estat membre de la Comunitat presentaran el formulari de sol·licitud de devolució de quotes suportades en el territori d'aplicació de l'impost per empresaris o professionals no establerts en aquest territori però establerts en la Comunitat, a què es refereix l'article 5 de l'esmentada Ordre Ministerial, i que es trobarà allotjat en el portal electrònic de l'Administració Tributària de l'Estat membre on estigui establert el sol·licitant.

  3. Els empresaris i professionals no establerts en el territori d'aplicació de l'Impost, ni en un altre Estat membre de la Comunitat, ni a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, presentaran el model 361 de «Sol·licitud de devolució de l'IVA a determinats empresaris o professionals no establerts en el territori d'aplicació de l'Impost, ni en la Comunitat, Illes Canàries, Ceuta o Melilla».

Aquests models i formularis seran presentats obligatòriament per via telemàtica en les condicions previstes en l'Ordre EHA/789/2010, de 16 de març, modificada per l'Ordre HAP/841/2016, de 30 de maig (BOE de 2 de juny). Aquesta presentació electrònica pot realitzar-se utilitzant un certificat electrònic reconegut, o a través del sistema Cl@ve en el cas de persones físiques no obligades a utilitzar aquest certificat electrònic.

En relació amb el model 361 i amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud de devolució hauran de remetre a l'òrgan competent de l'Administració Tributària, mitjançant correu certificat, els següents documents:

  1. Certificació, expedida per les autoritats competents de l'Estat on estigui establert el sol·licitant, en què s'acrediti que realitza en el mateix activitats empresarials o professionals subjectes a l'impost sobre el valor afegit o a un tribut anàleg durant el període al que es refereixi la sol·licitud.

  2. Poder de representació original atorgat davant fedatari públic a favor d'un representant que sigui resident, en què s'haurà de fer constar, expressament, la capacitat de l'atorgant per actuar en nom i representació de la persona o entitat representada, el lloc i la data en què aquest poder s'atorga, el nom i cognoms o raó social, el domicili i el número d'identificació fiscal de l'empresari o professional que confereix el poder, les dades identificatives i el domicili del representant, així com, les facultats que aquest poder li confereix, entre les que s'ha de fer constar expressament la facultat que se li confereix per presentar per mitjans telemàtics el model 361. Si el representant pretén, a més, estar habilitat per rebre a nom seu per compte del sol·licitant les devolucions de l'impost sobre el valor afegit, haurà de fer-ho constar expressament en aquest poder.

    Els empresaris o professionals no establerts en la Comunitat que s'acullin als règims especials aplicables als subjectes passius que prestin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius, que efectuïn vendes a distància de béns i certes entregues interiors de béns, no estaran obligats a nomenar representant davant l'Administració Tributària.

L'Agència Estatal d'Administració Tributària serà la competent per a la tramitació i resolució d'aquestes sol·licituds de devolució.

Quan l'AEAT estimi que no disposa de tota la informació que precisi, podrà requerir la informació addicional necessària al sol·licitant o a tercers, mitjançant un missatge enviat per via electrònica dins el termini dels quatre mesos comptats des de la recepció de la sol·licitud de devolució. Així mateix, aquest òrgan podrà sol·licitar qualsevol informació ulterior que estimi necessària.

Així mateix, quan existeixin dubtes sobre la validesa o exactitud de les dades contingudes en una sol·licitud de devolució o en la còpia electrònica de les factures o dels documents d'importació a què es refereixi, l'òrgan competent per a la seva tramitació podrà requerir, si escau, al sol·licitant l'aportació dels originals dels mateixos en el marc de l'apartat set de l'article 119 de la Llei de l'impost. Aquests originals hauran de mantenir-se a disposició de l'Administració Tributària durant el termini de prescripció de l'impost.

Les sol·licituds d'informació addicional o ulterior hauran de ser ateses pel seu destinatari en el termini d'un mes comptat des de la seva recepció.

La resolució de la sol·licitud de devolució haurà d'adoptar-se i notificar-se al sol·licitant durant els quatre mesos següents a la data de la seva recepció per l'òrgan competent per a l'adopció de la mateixa.

No obstant això, quan sigui necessària la sol·licitud d'informació addicional o ulterior, la resolució haurà d'adoptar-se i notificar-se al sol·licitant en el termini de dos mesos des de la recepció de la informació sol·licitada o des de la fi del transcurs d'un mes des que la mateixa es va efectuar, si aquesta sol·licitud no fora atesa pel seu destinatari. En aquests casos, el procediment de devolució tindrà una durada mínima de sis mesos comptats des de la recepció de la sol·licitud per l'òrgan competent per resoldre-la.

En qualsevol cas, quan sigui necessària la sol·licitud d'informació addicional o ulterior, el termini màxim per resoldre una sol·licitud de devolució serà de vuit mesos comptats des de la data de la recepció d'aquesta, entenent-se desestimada si transcorreguts els terminis a què es refereix aquest apartat no s'ha rebuda notificació expressa de la seva resolució.

Reconeguda la devolució, haurà de ser procedent-se al seu abonament els 10 dies següents a la finalització dels terminis a què es refereix l'apartat anterior.

La desestimació total o parcial de la sol·licitud presentada podrà ser recorreguda pel sol·licitant.