Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

12. Models 303, 322 i 390

Es modifiquen els models 303, 322 i 390 amb l’objecte d'adaptar-los a la nova estructura de tipus impositius introduïts per la disposició final tercera de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i per l'article 18 del Reial Decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de la illa de La Palma.

Amb l’objecte d'homogeneïtzar la nomenclatura utilitzada en els diferents models d'autoliquidació, es modifica en els models 303 i 322 la denominació de la casella B de l'apartat a complimentar durant l'últim període de liquidació pels subjectes passius exonerats de presentar el model 390, i en el model 390 es modifica la denominació de la casella B de l'apartat 3.

Amb l’objecte d'homogeneïtzar els models 303 i 322 que recullen tres caselles per a la declaració del recàrrec d'equivalència, amb el model 390 que recull quatre caselles, s'incorpora en aquests models una nova casella per al recàrrec d'equivalència.

Amb l'objectiu de facilitar el seu emplenament pel contribuent, es numera la casella D de l'apartat 6 del model 303.

Amb l'objectiu de millorar i agilitzar la gestió de l'impost sobre el valor afegit, s'introdueix una casella en l'apartat resultat del model 303 per individualitzar els resultats de les autoliquidacions prèvies quan es presentin autoliquidacions complementàries.

Finalment, en el model 303 s'incorpora l'opció de pagament en entitat col·laboradora mitjançant document d'ingrés per als contribuents que no estiguin obligats a la presentació obligatòria per Internet previst en l'article 2.a).1r de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària. Aquesta opció està disponible a partir de 2023 (amb efectes pràctics a partir del primer trimestre-1T - de 2023).