Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Introducció

Totes les operacions realitzades per un subjecte passiu han de quedar anotades en els corresponents Llibres Registre específics de l'IVA, havent d'aquest subjecte passiu presentar una autoliquidació única en cada període de liquidació comprensiva de totes les seves activitats realitzades, sigui quin sigui el règim de tributació d'aquelles i el lloc on es realitzin.

El període de temps que comprèn cada autoliquidació es denomina període de liquidació, que pot ser mensual o trimestral.

Amb caràcter general, tots els subjectes passius presentaran autoliquidacions trimestrals, llevat dels inscrits en el registre de devolució mensual, les Grans Empreses amb un volum d'operacions a l'efecte d'IVA l'any natural immediatament anterior superior a 6.010.121,04 euros i els que apliquin el règim especial del grup d'entitats.

Les Administracions Públiques, aquells obligats tributaris adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de les Unitats de Gestió de Grans Empreses, els obligats tributaris període de liquidació del qual coincideixi amb el mes natural, i les entitats que tinguin la forma jurídica de societat anònima o societat de responsabilitat limitada, estan obligades a la presentació electrònica per Internet utilitzant un certificat electrònic reconegut.

A l'efecte d'aquest impost, tenen la condició de Grans Empreses els següents subjectes passius:

  1. Aquells volum d'operacions del qual, calculat conforme al que disposa la Llei de l'IVA, hagués excedit durant l'any natural immediatament anterior de 6.010.121,04 euros.

  2. Aquells que haguessin efectuat l'adquisició de la totalitat o part d'un patrimoni empresarial o professional, quan la suma del seu volum d'operacions de l'any natural immediatament anterior i la del volum d'operacions que hagués efectuat en el mateix període el transmitent d'aquest patrimoni mitjançant la utilització del patrimoni transmès hagués excedit 6.010.121,04 euros.

    Aquesta disposició resultarà aplicable a partir del moment en què tingui lloc la referida transmissió, amb efectes a partir de l'endemà de finalització del període de liquidació en el curs del qual hagi tingut lloc.

Exemple:

La societat "A" va adquirir el 3 de juliol de l'any N un conjunt global d'actius i passius constitutius d'una unitat de negoci. L'any N-1 el volum d'operacions de l'entitat «A» no va superar els 6.010.121,04 euros. L'any N-1, el volum d'operacions del negoci adquirit va superar l'import de 6.010.121,04 euros. (DGT V1215-19).

L'entitat"A" tindrà període de liquidació mensual des de l'1 d'octubre de l'any N. Des d'aquesta data estarà obligada a portar els llibres registre en la Seu electrònica de l'AEAT.

Aquests subjectes passius estan adscrits a unitats especials de Gestió, per la qual cosa totes les seves actuacions relacionades amb la gestió tributària se circumscriuran a l'àmbit de les Unitats de Gestió de Grans Empreses, a la Dependència d'Assistència i Serveis Tributaris o a la Dependència de Control Tributari i Duaner de la Delegació Central de Grans Contribuents.

Els subjectes passius de l'IVA han de realitzar la determinació del deute tributari , mitjançant autoliquidacions ajustades als models aprovats per la persona titular del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, havent d'ingressar el deute tributari en el lloc, forma i terminis que durant aquest capítol s'aniran exposant.

No tenen obligació d'efectuar les autoliquidacions aquells subjectes passius que realitzin exclusivament les operacions exemptes dels articles 20 (exempcions en operacions interiors) i 26 (adquisicions intracomunitàries exemptes) de la Llei de l'IVA, excepte les entitats incloses en el Règim Especial de Grups d'Entitats que hauran de presentar en qualsevol cas el model 322, tenint en compte de l'especialitat del règim de tributació.

En les importacions de béns, l'impost es liquidarà en la forma prevista per la legislació duanera per als drets aranzelaris.

No obstant això, la recaptació i ingrés de les quotes de l'IVA  a la importació podrà efectuar-se a través de l'autoliquidació corresponent al període en què es rebi el document en el que consti la liquidació practicada per la Duana, sempre que l'importador sigui un empresari o professional que actuï com a tal i tingui període de liquidació mensual. Per poder realitzar aquest ingrés diferit de l'IVA a la importació haurà d'exercitar-se aquesta opció amb caràcter general durant el mes de novembre anterior a l'inici de l'any natural en el que sigui efectiu.

Els empresaris o professionals que, complint els requisits, no optin per l'aplicació del règim d'importació, podran optar per una modalitat especial per a la declaració i el pagament de l'IVA a la importació quan concorrin els següents requisits:

  • Que el valor intrínsec de l'enviament no superi els 150 euros.

  • Que es tracti de béns que no siguin objecte d'impostos especials.

  • Que la destinació final de l'expedició o transport dels béns sigui el territori d'aplicació de l'impost.