Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Exempció de determinades operacions amb or d'inversió

S'estableix l'exempció, amb possibilitat de renúncia, quan concorrin els requisits que més endavant s'indiquen de les següents operacions:

  1. Les entregues, adquisicions intracomunitàries i importacions d'or d'inversió.

    S'inclouen, en concepte d'entregues, els préstecs i les operacions de permuta financera, així com les operacions derivades de contractes de futur o a termini, sempre que tinguin per objecte or d'inversió i impliquin la transmissió del poder de disposició.

    No s'aplica aquesta exempció:

    • A les prestacions de serveis que tinguin per objecte or d'inversió.

    • A les adquisicions intracomunitàries d'or d'inversió quan l'empresari que efectuï l'entrega renunciï a l'exempció en el règim especial previst en l'Estat membre d'origen.

  2. Els serveis de mediació en nom i per compte aliè en les operacions exemptes.

En cas de concurrència d'aquesta exempció amb la prevista en l'article 25 de la Llei d'IVA (entregues de béns destinades a un altre Estat membre) preval la prevista per a l'or d'inversió, llevat de renúncia.