Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits

Seran inscrits en el registre, amb prèvia solicitud, els subjectes passius en els que concorrin els següents requisits:

 1. Que sol·licitin la inscripció mitjançant la presentació d'una declaració censal.

 2. Que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries.

 3. Que no es trobin en algun dels supòsits que podrien donar lloc a la baixa cautelar en el registre de devolució mensual o a la revocació del número d'identificació fiscal.

 4. Que no realitzin activitats que tributin en el règim simplificat.

 5. En el cas d'entitats acollides al règim especial del grup d'entitats, la inscripció en el registre només serà procedent quan totes les entitats del grup que apliquin aquest règim especial així l'hagin acordat i reuneixin els requisits establerts en aquest apartat.

  L'incompliment dels requisits per part de qualsevol d'aquestes entitats comportarà la no admissió o, si escau, l'exclusió del registre de devolució mensual de la totalitat de les entitats del grup que apliquin el règim especial.

  La sol·licitud d'inscripció en el registre i, si escau, la sol·licitud de baixa, hauran de ser presentades a l'Administració Tributària per l'entitat dominant i  hauran de referir-se a la totalitat de les entitats del grup que apliquin el règim especial.

  Les actuacions dirigides a tramitar les sol·licituds d'inscripció o baixa en el registre, així com a la comprovació del manteniment dels requisits d'accés al mateix en relació amb entitats ja inscrites, s'entendran amb l'entitat dominant en la seva condició de representant del grup.