Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Presentació

L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) té entre els seus principals objectius el compromís de minimitzar els costos indirectes que han d'assumir els ciutadans en les seves relacions amb la Hisenda Pública.

Fidel a aquest compromís i per tal de facilitar-li el compliment de les seves obligacions tributàries, l'Agència Tributària posa a la seva disposició aquest Manual Pràctic de l'impost sobre el valor afegit (IVA) per a l'any 2023, adaptat al llenguatge HTML que ha estat preparat pel Departament de Gestió Tributària, en què poden distingir-se tres parts clarament diferenciades.

En la primera d'elles s'enumeren les principals novetats legislatives i reglamentàries que han afectat a l'IVA  l'any 2023.

La segona part pretén facilitar la comprensió de l'Impost, tant en el que fa referència als conceptes que en ell s'utilitzen, com quant al seu funcionament, recollint gran part de la casuística de l'IVA il·lustrat amb nombrosos exemples pràctics.

Finalment, la tercera part està dedicada a informar sobre quins són les obligacions fiscals relacionades amb aquest Impost i com han de ser complertes. Aquestes obligacions, que afecten als subjectes passius de l'IVA, inclouen des de la realització de les declaracions, tant liquidadores com informatives, fins a les obligacions de facturació i registre.

D'altra banda, la seva confecció en aquest format digital HTML persegueix assolir tres objectius bàsics que venien essent reiteradament demandats pels contribuents.

El primer és la seva accessibilitat Web, és a dir, aconseguir que l'accés al mateix sigui possible pel màxim nombre de persones, independentment dels seus coneixements o capacitats personals o físiques i independentment de les característiques tècniques de l'equip utilitzat per accedir al Web.

El segon, possibilitar i posar a disposició dels contribuents de forma simultània els continguts del Manual en uns altres idiomes o llengües cooficials.

El tercer i últim objectiu és el d'optimitzar la utilització del seu contingut, això és, una explotació eficaç del contingut del Manual que eviti la duplicitat de documents en el Web de l'Agència Tributària sobre els mateixos temes, reduint l'excés d'emmagatzematge i la necessitat d'estar actualitzant una pluralitat de documents comparativament coincidents.

Des de  l'exercici  2020, donades els avantatges que aporta el Manual en la seva versió HTML, es va optar per suprimir la versió en paper del Manual pràctic de l'impost sobre el valor afegit, i mantenir únicament la versió en HTML. A més, des de la versió HTML, es va incorporar la possibilitat de generar un arxiu en format PDF del contingut del Manual, format al que s'han incorporat en aquesta campanya millores per al desplaçament i navegació per document, i que permet la seva impressió en paper si així es desitja.

Departament de Gestió Tributària