Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Contingut

L'impost es meritarà:

  1. En el moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament percebuts.

  2. El 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'hagi realitzat l'operació si el cobrament no s'ha produït.

Haurà d'acreditar-se el moment del cobrament total o parcial del preu de l'operació.

La repercussió de l'impost haurà d'efectuar-se al temps d'expedir i entregar la factura, però s'entendrà produïda en el moment de la meritació de l'operació.

Els subjectes passius acollits al RECC podran practicar les seves deduccions amb la particularitat de què el dret a la deducció neix:

  1. En el moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets.

  2. El 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'hagi realitzat l'operació si el pagament no s'ha produït.

Haurà d'acreditar-se el moment del pagament total o parcial del preu de l'operació.

En el cas de destinataris d'operacions afectades per aquest règim el dret a la deducció de les quotes suportades per aquestes operacions neix:

  1. En el moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets.

  2. El 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'hagi realitzat l'operació si el pagament no s'ha produït.

Exemple:

L'empresari «A» adquireix mercaderies durant el primer trimestre de l'any n per un import de 600.000 euros a un altre empresari «B» que està acollit al règim especial del criteri de caixa.

La meitat del preu es paga l'1 de juliol de l'any n i la resta l'1 de febrer de l'any n+2. Quan podrà deduir l'IVA suportat en la compra l'empresari «A »?

La meritació i, per tant, el dret a la deducció de l'impost es produirà l'1 de juliol de l'any n per l'import pagat (300.000 x 21% = 63.000 euros) i el 31 de desembre de l'any n+1 per l'import restant (300.000 x 21% = 63.000 euros).