Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Terminis de registre

1. Amb caràcter general, han d'anotar-se per l'ordre en què es rebin, i dins el període de liquidació en què sigui procedent efectuar la seva deducció.

2. Per als subjectes passius que tinguin l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica, s'estableix a més un termini específic de remissió:

La informació corresponent a les factures rebudes, ha de subministrar-se en un termini de quatre dies naturals des de la data en què es produeixi el registre comptable de la factura i, en qualsevol cas, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en què s'hagin inclòs les operacions corresponents.

En el cas operacions d'importació, els quatre dies naturals s'hauran de computar des que es produeixi el registre comptable del document en el que consti la quota liquidada per les duanes i en qualsevol cas abans del dia 16 del mes següent al final del període al que es refereixi la declaració en la que s'hagin inclòs.

El termini de remissió dels registres de facturació corresponents a factures rebudes rectificatives serà de quatre dies naturals a comptar de la data en què es produeixi l'expedició o el registre comptable de la factura, respectivament.

No obstant això, en cas que la rectificació determini un increment de l'import de les quotes inicialment deduïdes d'acord amb el que disposa el número 1r de l'apartat Dos de l'article 114 de la Llei de l'IVA, el termini serà el previst per al registre de les factures rebudes, és a dir, quatre dies naturals des de la data en què es produeixi el registre comptable de la factura i, en qualsevol cas, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en què s'hagin inclòs les operacions corresponents.

Així mateix, el termini per a la remissió dels pagaments de les operacions acollides al règim especial del criteri de caixa, serà de quatre dies naturals des que es produeixi el pagament corresponent.

A l'efecte del còmput del termini d'aquests quatre o vuit dies naturals, s'exclouen dissabtes, diumenges i els declarats festius nacionals.

Es recorda que en la  Seu electrònica de l'Agència Tributària es troba disponible l'eina «Calculadora de terminis per a la remissió dels registres de facturació» que indica la data límit per remetre aquests registres, així com el període i exercici d'anotació en el Llibre registre de factures rebudes per a cadascuna de les diferents claus de factures.