Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Contingut dels documents registrals

Els Llibres Registre han de permetre determinar amb precisió en cada període de liquidació:

  • L'import total de l'IVA transferit als seus clientes (i, si escau, l'import cobrat).

  • L'import total de l'impost suportat per les seves adquisicions o importacions de béns o pels serveis rebuts o, si escau, pels autoconsums que realitzi (i, si escau, l'import cobrat).

  • La situació dels béns a què es refereixen les operacions que han de constar en el Llibre Registre de determinades operacions intracomunitàries, en tant no tingui lloc la meritació de les entregues o adquisicions intracomunitàries.