Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Supòsit general de devolució

Els subjectes passius que no hagin pogut efectuar les deduccions per excedir la quantia de les mateixes de les quotes meritades, poden sol·licitar la devolució del saldo a favor seu existent a 31 de desembre de cada any en l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació d'aquest any.

L'Administració està obligada a practicar liquidació provisional en el termini de sis mesos des que acabi el termini de presentació de la declaració. En autoliquidacions presentades fora de termini, els 6 mesos es computaran des de la data de la seva presentació. Quan de la declaració o de la liquidació provisional resulti una quantitat per retornar, procedirà a la seva devolució d'ofici. Si la liquidació provisional no es practica en aquest termini, procedirà a retornar d'ofici l'import total de la quantitat sol·licitada.

Transcorregut el termini de 6 mesos esmentat sense que s'hagi ordenat el pagament de la devolució per causa imputable a l'Administració, s'aplicarà a la quantitat pendent de devolució l'interès de demora des de l'endemà a la finalització d'aquest termini i fins a la data d'ordenament del pagament de la devolució sense necessitat de què es reclami pel subjecte passiu.

Les devolucions es realitzaran per transferència bancària. No obstant això, quan concorrin circumstàncies excepcionals que el justifiquin, la devolució es podrà realitzar mitjançant xec creuat o nominatiu del Banc d'Espanya.

Les autoliquidacions de l'IVA amb resultat per retornar i amb sol·licitud d'emissió mitjançant xec nominatiu o creuat, es presentaran juntament amb un escrit sol·licitant aquesta forma de devolució en la Delegació o Administració de l'AEAT del domicili fiscal del declarant.