Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Renúncia a l'exempció

El transmitent pot renunciar a aquesta exempció quan concorrin les condicions següents:

 1. En cas d'entregues d'or d'inversió:

  1. Que el transmitent es dediqui habitualment a la realització d'activitats de producció d'or d'inversió o de transformació d'or que no sigui d'inversió en or d'inversió.

  2. Que l'entrega respecte de la que s'efectua la renúncia a l'exempció tingui per objecte or d'inversió resultant de les activitats esmentades en la lletra a) anterior.

  3. Que l'adquirent sigui un empresari o professional que actuï com a tal.

  La renúncia a l'exempció es practicarà per cada operació realitzada pel transmitent i ha de comunicar-se per escrit a l'adquirent amb caràcter previ o simultani a l'entrega d'or d'inversió. Així mateix, haurà de comunicar-li per escrit que la condició de subjecte passiu recau sobre l'adquirent.

 2. En cas de serveis de mediació en nom i per compte aliè en les operacions exemptes:

  1. Que el destinatari del servei sigui un empresari o professional que actuï com a tal.

  2. Que s'efectuï la renúncia a l'exempció corresponent a l'entrega de l'or d'inversió a què es refereix el servei de mediació.

  La renúncia a l'exempció es practicarà per cada operació realitzada pel prestador del servei, el qual haurà d'estar en possessió d'un document subscrit pel destinatari del servei en el que aquest faci constar que en l'entrega d'or a què el servei de mediació es refereix s'ha efectuat la renúncia a l'exempció.