Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Adquisicions intracomunitàries i importacions

1. Adquisicions intracomunitàries de béns o de serveis

Serà subjecte passiu qui les realitzi, és a dir, l'adquirent dels béns o dels serveis.

2. Importacions

Seran subjectes passius de l'impost els qui realitzin les importacions.

Es consideraran importadors, sempre que es compleixin els requisits de la legislació duanera:

  1. Els destinataris dels béns importats.

  2. Els viatgers, per als béns que condueixin en entrar en el territori.

  3. Els propietaris dels béns, en els casos no establerts en els números anteriors.

  4. Els adquirents o, si escau, els propietaris, els arrendataris o noliejadors dels béns, quan es tracti d'operacions assimilades a importacions de béns.

D'altra banda, quan es tracti d'importacions a les que es refereix l'article 27.12º de la LIVA , si l'importador actua mitjançant representant fiscal, aquest últim està obligat a complir les obligacions materials i formals derivades d'aquestes importacions.